Ýewropa Bileleşiginde süýji önümleri has tebigy bolar

SalamNews

17 Aprel, 2024

Ýewropa Bileleşigi ertirlik naharlarynyň has tebigy bolmagy üçin täze kanun kabul etdi.

Täze düzgünler marmeladlarda we mürepbelerde miwaniň iň az mukdaryny kesgitleýär.

Indi olary taýýarlamak üçin öndürijiler taýýar önümiň bir kilogramy üçin azyndan 450 gram miwäni we «goşmaça» bölümdäki mürepbe üçin 500 gram miwäni ulanmalydyrlar.

Mundan başga-da, tebigy miwe suwlarynda «diňe tebigy şeker bar». Tebigy şekerleriň azyndan 30% -i aýrylan suwlar üçin «Şeker miwesiniň suwy kemeldilen» diýen bellik beriler. Şeýle-de bolsa soňky ýagdaýda öndürijiler şeker ýetmezçiliginiň şiräniň tagamyna, gurluşyna we hiline täsiriniň öwezini dolmak üçin süýjediji goşundylary ulanyp bilmeýärler.

Täze düzgünlere laýyklykda, Ýewropa Bileleşigine import edilýän ballaryň hemmesi gelip çykan ýurdy bilen bellik ediler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews