Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen Owganystana alternatiw ugry ösdürer

SalamNews

1

Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen uzajak alternatiw ugry ösdürmek arkaly Owganystan bilen söwda dolanyşygyny 1 milliard dollardan 3 milliard dollara çenli ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär. «Trend» tarapyndan hödürlenen habarda muny Premýer-ministriň orunbasary Serik Žumangariniň mälim edendigi aýdylýar.

«Häzirki wagtda Owganystan bilen söwda dolanyşygy takmynan 1 milliard dollar. Maksat — 3 milliard dollara ýetmek. Muny logistik taýýarlyk bolmazdan, amala aşyrmak mümkin däl. Häzirki wagtda Owganystana barýan esasy ýol Özbegistandan geçýär. Muňa garamazdan, Türkmenistanyň üsti bilen alternatiw ýol hem işlenip düzülýär» — diýip, Žumangarin belledi.

Türkmenistanyň üsti bilen täze ýoluň ösdürilmegi Gazagystan bilen Owganystanyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilendir, bu üpjünçilik zynjyrlaryny diwersifikasiýa eder we garaşylyşy ýaly, häzirki ugurlara garaşlylygy azaldar. Munuň özi ykdysady hyzmatdaşlyk we sebitdäki ulag infrastrukturasyny ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri açar.

Näme üçin Türkmenistanyň üsti bilen?

Türkmenistanyň alternatiw ugur hökmünde saýlanmagy birnäçe şertler bilen baglydyr:

Strategiki ýerleşişi: Türkmenistan amatly geografiki ýerleşişi bilen tapawutlanýar we Merkezi Aziýa bilen Owganystanyň arasynda tebigy üstaşyr geçelgesine öwrülýär.

Ösen ulag infrastrukturasy: Demir hem awtoulag ýollaryny, deňiz portlaryny we howa menzillerini öz içine alýan häzirki zaman ulag ulgamynyň bolmagy Türkmenistanyň netijeli logistika şertlerini hem-de eltip bermek wagtyny azaltmagy üpjün edýär.

Durnukly ulag geçelgeleri: Türkmenistan ýurduň üsti bilen uzaýan ugurlaryň howpsuzlygyny  we ygtybarlylygyny üpjün edýän ulag geçelgelerini ösdürmäge we goldamaga maýa goýýar.

Ykdysady ähmiýeti: Türkmenistanyň üstünden uzaýan ýoly ulanmak ulag çykdajylaryny azaldyp, Owganystan bilen söwdanyň girdejiligini ýokarlandyryp biler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews