"Türkmenhimiýa" DK ammaik we karbamid önümçilik zawodyny gurmak boýunça halkara tender yglan edýär

SalamNews

1 Aprel, 2024

1 Aprel, 2024

1

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni tender toparynyň adyndan, Balkan welaýatynyň Gyýanly obasynda ammaik we karbamid önümçilik zawodynyň taslamasyny düzmek we doly gurmak boýunça halkara tender yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;

  • bäsleşige gatnaşmak üçin GBS-i hasaba almak bilen 1725 (bir müň ýedi ýüz ýigrimi bäş) amerikan dollary möçberde ýa-da oňa ekwiwalent bahasyny Türkmenistanyň Merkezi bankynyň walýuta kursy boýunça manat görnüşinde (Türkmenistandaky gatnaşyjylar üçin) töleg töläp, tender resminamalaryny almaly.

Bäsleşik teklipli bukjalar hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra seljerilip başlanýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+99312) 39-01-62

(+99312) 39-01-58

Faks:

(+99312) 39-01-72

Elektron salgysy:

contact@turkmenhimiya.gov.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 132

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews