«Türkmenhimiýa» DK tehniki-ykdysady esaslandyrmany geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

SalamNews

28 Mart, 2024

28 Mart, 2024

«Türkmenhimiýa» Döwlet konserni tender toparynyň adyndan Balkan welaýatynda (Tersakan, Däneata, Etrek, Aladag we Çalja) täze ýod-brom suwly ýataklaryny özleşdirmek maksady bilen tehniki-ykdysady esaslandyrmany geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;

  • bäsleşige gatnaşmak üçin GBS-i hasaba almak bilen 1725 (bir müň ýedi ýüz ýigrimi bäş) amerikan dollary möçberde ýa-da oňa ekwiwalent bahasyny Türkmenistanyň Merkezi bankynyň walýuta kursy boýunça manat görnüşinde (Türkmenistandaky gatnaşyjylar üçin) töleg töläp, tender resminamalaryny almaly.

Bäsleşik teklipli bukjalar hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra seljerilip başlanýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+99312) 39-01-62

(+99312) 39-01-58

Faks:

(+99312) 39-01-72

Elektron salgysy:

12.dep@turkmenhimiya.gov.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 132

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews