«Kamerata Aşgabat» topary «Nusgawy ýalkym» atly täze konsert taýýarlaýar

SalamNews

5 Maý, 2024

«Kamerata Aşgabat» aýdym-saz topary paýtagtyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny «Nusgawy ýalkym» konsertine çagyrýar. Bahram Dolýewiň çeper ýolbaşçylygynda geçiriljek bu aýdym-saz agşamy 5-nji maýda Watan kinoteatrynyň kinokonsert zalynda geçiriler.

Konsertiň dowamynda ýekelikde ýerine ýetirijiler Leýli Ökdirowa, Begenç Moşşyýew, akkordeonda sazandalar Baky Dolyýew we goboýda Didar Ýomudow çykyş eder.

Mundan başga-da, diňleýjiler Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Röwşen Nepesowyň «Pyragy» atly täze eseriniň ilkinji görkezilişine tomaşa ederler.

Konsert sagat 19: 00-da başlar. Petekler eýýäm satuwa çykaryldy. Olary satyn almak üçin şu telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz: (+99363) 20-60-40, (+99364) 25-63-36.93

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews