«Keşdeli dünýämiz, nagyşlaryň nagmasy» diýen at bilen el işleriniň sergi bäsleşigi geçiriler

SalamNews

11 Maý, 2024

1

10-njy maýda Jemgyýetçilik guramalaryň merkezinde Aşgabat şäheriniň güni hem-de türkmen halkynyň milli keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-yň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda «Keşdeli dünýämiz, nagyşlaryň nagmasy» atly el işleriniň sergi bäsleşigi geçiriler.

Bäsleşik şol güni sagat 10:00-da başlanar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews