Azat Annaýewiň şahsy sergisi geçiriler

SalamNews

6 Iýun, 2024

5-nji iýunda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Azat Annaýewiň «Jadyly akwarel we kümüş ýalkymy» atly şahsy sergisi açylar. Bu ýere gelýänler dürli döwürde döredilip, suratkeşiň döredijilik dünýäsini açyp görkezýän eserlerini görüp bilerler.

Sergä hormatly myhmanlar we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymlarydyr talyplary gatnaşarlar.

Ussadyň döredijiligi bilen tanyşmak isleýänler sergä baryp bilerler. Sergi şol gün sagat 15:00-da açylar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews