Köneürgençde täze ýaşaýyş jaý toplumy gurulýar

SalamNews

18 Aprel, 2024

1

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda «Täze ýol» geňeşliginiň çäginde ýerleşýän täze döwrebap obanyň gurluşygy dowam edýär.

Häzirki wagtda gurulýan desgalaryň köpüsinde gurluşyk işleri tamamlandy. Täze şäherçe administratiw, durmuş-medeni we senagat maksatly dürli binalardan ybarat bolar.

Toplumyň ýaşaýyş jaý gorlary, ähli işler doly tamamlanandan soň, täze ýaşaýjylar üçin ähli amatlyklary üpjün edýän iki gatly kottejleri goşmak bilen dürli görnüşli ýüzlerçe amatly jaýlardan ybarat bolar.

Medeni jemgyýetçilik desgalaryň hatarynda 420 okuwçy üçin niýetlenen häzirki zaman orta mekdebi we 160 orunlyk çagalar bagy, şeýle hem Saglyk öýi, Medeniýet öýi, Aragatnaşyk binasy, toý dabaralarynyň häzirki zaman merkezi 500 orunlyk «Toý Mekany», ýapyk bazar bilen söwda merkezi, ýangyn bekedi we beýleki desgalar bolar.

«Türkmenistan:Altyn asyr» saýtynyň habaryna görä, täze obada gara ýol we ösen inžener-tehniki ulgam bolar. Hanýap kanalynyň we golaýdaky zeýkeş akabasynyň üsti bilen bu ýerde täze köpri gurular.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews