Türkmenistan ÝB bilen energiýa pudagynda gepleşikleri giňeltmegi maksat edinýär

SalamNews

1

«Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary Myrat Arçaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türkmenistan-ÝB Energetika boýunça iş toparynyň mejlisine gatnaşdy.

Türkmen wekiliýetiniň düzümine «Türkmennebit» döwlet konserniniň, «Türkmenenergo» döwlet elektrik energiýa korporasiýasynyň we Türkmenistanyň Brýusseldäki ilçihanasynyň wekilleri hem girdi. ÝB tarapyndan Ýewropa Komissiýasynyň energetika baş müdirliginiň, Ýewropanyň Daşarky hereket gullugynyň, Halkara hyzmatdaşlyk baş müdirliginiň, Howa boýunça baş müdirliginiň we ÝB-niň Söwda baş müdirliginiň wekilleri gatnaşdy.

Duşuşykda taraplar türkmenleriň gaz üpjünçilik ugurlaryny diwersifikasiýa etmek, metanyň zyňyndylary babatynda amaly hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri, şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa desgalaryny üç esse ýokarlandyrmak we dünýäde energiýa netijeliligini iki esse ýokarlandyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Bellenip geçilişi ýaly, netijeliligi ýokarlandyrmak strategiýalary Türkmenistanyň Dubaýda COP28-de Global Metan borçnamasyna goşulýandygyny mälim etmeginiň çäginde möhüm mümkinçilikleri hödürleýär.

Türkmenistanyň wekiliýeti milli energiýa pudagynda gazanylan üstünlikler, kanuny esaslar, diwersifikasiýa tagallalary, durnukly we ekologiýa taýdan arassa energiýa çärelerine ygrarlylyk we gün energiýasy taslamasy barada hasabat berdi.

Şeýle hem türkmen wekiliýeti bilen Ýewropa Energetika Komissiýasynyň Ministrler Kabinetiniň başlygy Stefano Grassiniň arasynda gepleşik boldy. Duşuşyk tehnologiýa alyş-çalşygyna ünsi jemläp, Türkmenistan bilen ÝB-iň energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmeklige bagyşlandy. Ara alnyp maslahatlaşylan mowzuklar Merkezi Aziýa bilen ÝB arasyndaky gatnaşyklaryň taryhy mazmuny, Türkmenistanyň dünýä energiýa bazaryndaky mümkinçiliklerini, esasanam tebigy gaz gorlary we üpjünçilik mümkinçilikleri, dürli infrastruktura taslamalary we hyzmatdaşlyk meseleleri boldy.

Soňra türkmen wekiliýeti Ýewropanyň daşarky hereket gullugynyň energiýa diplomatiýasynyň baş geňeşçisi Tibor Stelbatskiý bilen duşuşdy. Söhbetdeşlikde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, Türkmenistandan metanyň zyňyndylaryny we tebigy gaz üpjünçiligini azaltmak meselesinde hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews