Türkmen talyplary Rumyniýada geçirilen Matematika olimpiadasynda 17 medal gazandy

SalamNews

17 Aprel, 2024

1

9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen «SEEMOUS-2024» 18-nji Halkara Günorta-Gündogar Ýewropa Matematika Olimpiadasynda Türkmenistandan gatnaşan talyplar dürli derejelerde 17 medal gazandylar.

Zehinli türkmen talyplary matematika boýunça geçirlen bu Olimpiadanyň 1 altyn, 7 kümüş we 9 bürünç medallaryna mynasyp boldular.

Olimpiadanyň altyn medalyny Halkara ynsanperwer we ösüş uniwersitetiniň talyby Medine Ödäýewa gazandy.

Şeýle hem, bu uniwersitetiň talyplary Nurmyrat Ataýew, Myratgeldi Annamuhammedow kümüş, Azymgeldy Şyhow we Döwletmyrat Esenow dagylar bürünç medal gazandylar.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplary Balkan Jepbarow, Şabibi Nurjanowa, Serdar Orazmyradow we Emir Wellekow kümüş, Agabek Matýakubow bürünç medala mynasyp boldy.

Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutynyň talyplary Muhammetmyrat Goçmyradow kümüş, Nagym Taňrygulyýew bolsa bürünç medalyň eýesi boldular.

Olimpiadanyň 5 kümüş medalyna Mergen Gaýypow (Türkmen oba hojalyk instituty), Mähriban Döwranowa (S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti), Maksat Akmyradow (Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we informatika instituty), Baýram Töraýew (Türkmenistanyň Döwlet Energetika instituty), Döwlet Nurmyradow (Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty) dagylar mynasyp boldular.

Türkmen talyplarynyň matematiki meseleleri çözmekde ajaýyp başarnyklaryny we bu Olimpiada gatnaşmakda ajaýyp netijeleri ilkinji gezek görkezmeýändigini belläp geçmelidiris.

Abraýly matematika bäsleşigine bu ýyl Türkmenistan, Özbegistan, Alžir, Fransiýa, Gana, Gresiýa, Hindistan, Makedoniýa ýaly döwletlerden talyplar gatnaşdy.

Bu ýyl abraýly matematika bäsleşigine 9 ýurtdan: Türkmenistandan, Özbegistandan, Al Algerirden, Fransiýadan, Ganadan, Gresiýadan, Hindistandan, Makedoniýadan we Rumyniýadan takmynan üç uniwersitetiň talyplary gatnaşdy.

Olimpiýada Günorta-gündogar Ýewropanyň Matematika jemgyýeti, Rumyniýanyň Matematika jemgyýeti hem-de Jorj Asaki adyndaky Ýassy tehniki uniwersiteti tarapyndan guralýar diýip, «Türkmenistan: Altyn Asyr». habar berýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews