Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllyk senesi mynasybetli Türkmenistana ýörite ýadygärlik nyşany gowşuryldy

SalamNews

Şu günler Aşgabatda geçýän Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi pudagyň halkara ähmiýetli meseleleri boýunça anyk çözgütleriň kabul edilmeginde ajaýyp mümkinçilikleri döredýär.

Şu gün bu ýerde Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň Komitetiniň başlygy Miroslaw Antonowiç Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllyk senesi mynasybetli Türkmenistana gurama tarapyndan taýýarlanan ýörite ýadygärlik nyşanynyň gowşurylýandygyny yglan etdi. Ol Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň taýýarlan ýadygärlik nyşanyny «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy Azat Atamyradowa gowşurdy.

Bu waka Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň Türkmenistanyň demir ýol pudagynda gazanan ajaýyp netijelerine, belent sepgitlerine berlen ýokary bahanyň beýanyna öwrüldi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews