Halkara ýoga güni mynasybetli Türkmenabatda, Maryda we Aşgabatda ussatlyk sapaklary geçiriler

SalamNews

11 Iýun, 2024

1

Hindistanyň Aşgabatdaky ilçihanasy hemmeler üçin açyk boljak ýoga sapaklaryny geçirjekdigini habar berýär.

Ýoga sapaklary ilçihana tarapyndan aşakdaky tertibe laýyklykda guralýar:

  • 12-nji iýun — 16:00. Geçiriljek ýeri: 7-nji sport mekdebi, Türkmenabat.

  • 14-nji iýun — 08:30. Geçiriljek ýeri: Baýramaly şypahanasy, Mary.

  • 21-nji iýun — 07:00. Geçiriljek ýeri: Olimpiýa şäheriçesi, Aşgabat.

Ýoga sapaklary — tölegsiz. Isleg bildirýänleriň ählisi we ýoganyň muşdaklary sapaga goşulyp bilerler we olar şu salgy boýunça öňünden hasaba durmalydyrlar.

Gatnaşýanlaryň hemmesine öz ýoga düşekçelerini (halyçalaryny) getirmek we ýoganyň laýyk geýinmek maslahat berilýär.

Halkara ýoga güni her ýylyň 21-nji iýunynda bellenilýär. Ýeri gelende bellesek, BMG-niň Baş Assambleýasy bu baýramçylygy bellemek baradaky kararnamany 2014-nji ýylyň 11-nji dekabrynda kabul etdi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews