Bilelikdäki türkmen-rus mekdebiniň okuwçylary gadymy Köneürgenje syýahat etdiler

SalamNews

25 Maý, 2024

2024-nji ýylda A.S.Puşkin adyndaky bilelikdäki türkmen-rus mekdebiniň 8-nji synp okuwçylary synp mugallymy Ý.Ý.Dorofeýewanyň ýolbaşçylygynda beýik Magtymgulynyň mirasyny öwrenmäge bagyşlanan taslama döretdiler. Bu taslama ajaýyp şahyryň ruhy güýç, ylham we paýhas çeşmelerini gözlemäge gönükdirilendir.

Okuwçylar öz işlerini Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy we onuň hormatyna ägirt uly ýadygärligiň açylmagy bilen utgaşdyryp, mekdep okuwçylary Köneürgenç şäherine syýahata gitdiler.

Syýahat mongollar bilen bolan söweşde gurban bolam filosof we sopy Nejmeddin Kubranyň mawzoleýinden başlandy. Şeýle hem, talyplar Kutlug Temuryň mawzoleýine baryp gördüler, şeýle hem olar beýikligi we gurluş aýratynlygy, mozaikalar bilen bezelen belent gümmezi bilen haýran galdyrýan Törebeg hanymyň mawzoleýine baryp gördüler.

Çagalar Ilarslanyň we Tekeşiň mawzoleýlerine baryp görenlerinde, Horezm mekdebiniň täsin mozaika sungaty bilen tanyşdylar.

Syýahat wagtynda talyplar ýerli zehinli hünärmenler bilen duşuşdylar. Suratkeş Gaýrat Matkarimow olara elde ýasalan kagyz tehnologiýasy barada gürrüň berdi we heýkeller we miniatýuralar ýaly eserlerini görkezdi. Köneürgenjiň ýadygärliklerini dikeltmek bilen meşgullanýan keramikaçy Bagtyýar Hojýaniýazowyň medeniýetiň dowamlylygyny we häzirki zaman ussatlarynyň döredijiligini görkezýän ussahanasyna gezelenç etdi.

Köneürgenç ajaýyp binagärlik ýadygärlikleri, bezeg we amaly sungat we gadymy senetler bilen ýaş syýahatçylary özüne çekdi. Talyplar Magtymgulynyň paýhasynyň gözbaşynyň sebitiň şöhratly taryhynda, ýaşaýjylarynyň işinde we geljekki nesiller üçin medeni mirasy gorap saklamak isleglerinden gözbaş alýandygyna bolandygyna düşündiler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews