Russiýanyň ýokary okuw jaýlarynyň wekilleri Aşgabatda geçirilýän informatika boýunça halkara olimpiada gatnaşar

SalamNews

15 Aprel, 2024

1

15 — 20-nji aprelde Aşgabat Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersitetiniň gurnamagynda (HNGU) geçirilýän Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky Informatika boýunça II açyk halkara olimpiadasyny kabul eder. Şeýle hem, olimpiadanyň çäginde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyplaryň ylmy garaýyşlary» atly halkara ylmy we amaly maslahat geçiriler.

Olimpiada dürli ýurtlardan, şol sanda Russiýanyň birnäçe uniwersiteti hem gatnaşar. Şeýle uniwersitetleriň arasynda Kazandaky Türkmenistanyň Baş konsullygynyň ýakynynda ýerleşýän Kazan milli barlag tehnologiýa uniwersiteti we Akademik S.P.Korolew adyndaky Samara milli barlag uniwersitetleri bar.

Russiýanyň Fedarasiýasynyň ýokary okuw jaýlarynyň Aşgabatdaky Informatika boýunça halkara olimpiadasyna gatnaşmagy talyplaryň we mugallymlaryň beýleki ýurtlaryň kärdeşleri bilen bilim we tejribe alyşmak islegini nygtaýar. Şeýle çärelere gatnaşmak hünär derejesini ýokarlandyrmaga, tejribäni baýlaşdyrmaga we halkara gatnaşyklaryny berkitmäge, ylmy jemgyýetiň we bilimiň ösmegine goşant goşýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews