Amsterdamda 11 ýaşa çenli çagalar üçin jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar

SalamNews

16 Aprel, 2024

Amsterdamda 4 ýaşdan 11 ýaşa çenli çagalar 20-nji iýuldan awtobuslarda, tramwaýlarda we metroda mugt syýahat edip bilerler. Şeýle etmek bilen, şäher häkimligi çagalary geljekde Ýewropada parnik gazlarynyň çykarylyşynyň 72% -ine jogapkär awtoulaglardan ýüz öwürmekligi ündemek isleýär.

Çagalar mugt syýahata diňe uly ýaşly adamlar (bilet satyn almaly bolarlar) bilen gidip bilerler.

Bu aksiýa 2025-nji ýylyň 5-nji ýanwaryna - Roždestwo dynç alyşlarynyň ahyryna çenli dowam edýär.

Amsterdam eýýäm geçen tomus hem çagalar üçin mugt syýahat hödürledi. Mugt syýahatdan azyndan 17 müň mekdep okuwçysy we mekdebe çenli çagalar peýdalanypdylar. Olar bilelikde şähere bir milliona golaý syýahat etdiler. Şäher häkimligi synag üstünlikli geçirildi diýip hasaplap, ony uzaltmak kararyna geldi.

Ýewropada çagalary geljekde ekologiýa taýdan arassa bolmadyk ýangyçda işleýän hususy awtoulaglary az ulanmaga höweslendirmek üçin dürli usullar oýlap tapýarlar. Mysal üçin, Bolgariýada hem 14 ýaşa ýetmedik çagalara jemgyýetçilik ulaglarynda mugt syýahat etmek hukugyny bermek kararyna geldiler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews