Gazagystan we Türkmenistan gaz pudagyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy

SalamNews

Türkmen paýtagtyna eden saparynyň çäginde Gazagystanyň «QazaqGaz» paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Sanjar Jarkeşow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow we «Türkmengaz» Döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen duşuşdy.

«QazaqGaz»-yň habar bermegine görä, gepleşikleriň dowamynda taraplar gaz pudagynda iki ýurduň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Hususan-da, Gazagystanyň we Türkmenistanyň sebitlerinde gaz geçiriji taslamalarynyň bilelikde durmuşa geçirilmegine, şeýle hem özara peýdaly esasda tebigy gaz üpjünçiligine bilelikde gyzyklanma bildirildi.

Taraplar gaz pudagynda strategiki hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhümdigini aýtdylar. Duşuşyklardan soň bu ugurda mundan beýläkki hyzmatdaşlyga taýýarlyk bildirildi.

Türkmenistan sebitde tebigy gaz öndürijileriniň we eksport edijileriniň biridir. Gazagystan hem öz gezeginde bu gymmatly energiýa çeşmesiniň üpjünçiligini diwersifikasiýa etmek isleýär.

Gaz pudagyndaky gazak-türkmen hyzmatdaşlygynyň güýçlendirilmegi ikitaraplaýyn gatnaşyklara täze itergi berer we Merkezi Aziýada energiýa howpsuzlygyny üpjün eder.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews