Şu hepde ýurdumyzda nähili howa bolar?

SalamNews

11 Iýun, 2024

1

Ýurdumyzda yssy howanyň bolmagyna hem-de käbir sebitlerde gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar.

Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijelerine +21... +23 gradusdan +24... +26 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +35... +37 gradusdan +39... +41 gradus aralygynda yssy bolar.

Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Gijelerine +20... +25 gradusdan +23... +28 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +33... +38 gradusdan +37... +42 gradus aralygynda yssy howa bellige alnar.

Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda az-kem ýagyş ýagar. Gijelerine +19... +24 gradusdan +23... +28 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +36... +41 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +32... +37 gradus yssy bolar.

Mary welaýatynda hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijelerine +19... +24 gradusdan +22... +27 gradus aralygynda, gündizlerine +33... +38 gradusdan +37... +42 gradus aralygynda yssy howanyň bolmagyna garaşylýar.

Lebap welaýatynda hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijelerine +18... +23 gradusdan +23... +28 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32... +37 gradusdan +37... +42 gradus aralygynda yssy bolar.

Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijelerine +18... +23 gradusdan +22... +27 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32... +37 gradusdan +35… +40 gradus aralygynda yssy howanyň bolmagyna garaşylýar.

Yssy günlerde Günüň urmazlygy üçin onuň täsirini çäklendirmäge synanyşyň! Munuň üçin ýeterlik möçberde suw içmegi we daşary çykanyňyzda göni Gün şöhlesinden goranmak üçin baş gap geýmek ýa-da saýawan ulanmak maslahat berilýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews