«Google» korporatiw pudak üçin «Chrome Enterprise Premium» nusgasyny hödürledi

SalamNews

18 Aprel, 2024

«Google» korporatiw ulanyş üçin ýörite uýgunlaşdyrylan «Chrome» brauzeriniň täze «premium» nusgasynyň çykandygyny habar berdi. Ol giňeldilen aýratynlyklar toplumynda täze önüm tölegli abuna modelini hödürleýär. Munuň özi kompaniýalara iş şertlerinde howpsuzlygy we netijeliligi dolandyrmak üçin has uly mümkinçilikleri açýar.

«Chrome Enterprise Premium» diýlip atlandyrylýan brauzeriň täze nusgasy kompaniýalara merkezleşdirilen dolandyryş we gözegçilik üçin ajaýyp gurallary berýär. Esasy aýratynlyklar merkezleşdirilen täzelenmeleri, giňeltmeleri dolandyrmagy we brauzeriň beýleki taraplaryny üpjün edýän kärhananyň dolandyryş gurallaryny öz içine alýar.

Howpsuzlyk meselelerine aýratyn üns berilýär. «Chrome Enterprise Premium» kazyýet işini ýönekeýleşdirmek we «Google» önümleri we üçünji tarapyň howpsuzlyk çözgütleri bilen integrasiýa üçin öňdebaryjy howpsuzlyk hasabatlylyk mümkinçiliklerini öz içine alýar. Şeýle hem brauzer web programmalarynda howpsuzlygy giňeltmek we maglumatlaryň syzmak howpuny azaltmak üçin ýazga görä duýgur giriş dolandyryşlaryny utgaşdyrýar.

Esasy täzelikleriň biri-de, onuň RDP, SCP, SSH we beýleki aragatnaşyk resminamalaryna laýyklykda işleýändigi hem-de brauzeriň dürli korporatiw ulgamlar bilen aragatnaşyk saklamak mümkinçiliklerini giňeldýändigidir.

«Chrome Enterprise Premium»-yň aýrylmaz bölegi hem emeli aň bilen işleýän zyýanly programma üpjünçiligi we fişinge garşy gurallar, şeýle hem dinamiki URL süzgüjidir.

Programmanyň jikme-jik beýany we täze nyrhnamasy baradaky maglumatlar «Google» blogynda bar, bu ýerde kompaniýa «Chrome Enterprise Premium»-yň täze nusgasynyň ähli jikme-jikliklerini we aýratynlyklaryny paýlaşýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews