ÝDÖB we Türkmenistanyň Ykdysatçylar Birleşmesi «Iş platformasyny» geçirdi

SalamNews

12-nji aprelde paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Banky (ÝDÖB), Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler Birleşiginiň geňeşçileri bilen bilelikde geçirýän «Işewürlik platformasyna» gatnaşmak üçin kiçi we orta kärhanalaryň ýolbaşçylaryny ýygnanyşdy.

«Işewürlik platformasyna» gatnaşyjylaryň telekeçilik meseleleri boýunça iň täze maglumatlary alyp bilýän we kärhana dolandyryş ulgamyny döretmäge kömek etmäge taýyn ýerli geňeşçiler bilen duşuşyp biljek ýerine öwrüldi.

Ýewropa Bileleşiginiň maliýe goldawy bilen geçirilen bu çärä kiçi we orta kärhanalaryň 60-a golaý wekili gatnaşdy.

ÝB-niň wekili Laura Berzina, Natalýa Akmuradowa (ÝDÖB) we Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler birleşiginiň başlygy Ýuriý Aronski öz çykyşlarynda gatnaşyjylaryň arasynda bilelikdäki işiň we pikir alyşmagyň möhümdigini belläp geçdiler.

Ara alyp maslahatlaşmagyň esasy mowzugy Türkmenistandaky işewürlige halkara tejribesini girizmegiň netijeliligi boldy. Işiň awtomatlaşdyrylmagyna we maglumatlary derňemek we netijeleri çaklamak üçin sanly gurallaryň ulanylmagyna aýratyn üns berildi.

Şeýle hem, alternatiw maýa goýum usullary, B2B elektron eksporty, autsorsing we daşarky çykdajylar ýaly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews