Ýurdumyzda BSGG-niň seminar okuwlary başlandy

SalamNews

17 Aprel, 2024

1

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Türkmenistandaky ýurt bölümi saglyk maglumat ulgamyny güýçlendirmek we sanlaşdyrmak boýunça tejribe alyşmak boýunça seminar we saglyk ulgamynyň buhgalter hasabaty hem-de hasabat görnüşlerinde maglumatlary ýygnamagy seljermek üçin BSG-niň guralyna maglumatlary girizmek boýunça okuw kursy geçirýär.

Şu gün BSGG-niň Türkmenistandaky ýurt bölümi saglyk maglumat ulgamlaryny güýçlendirmek we sanlaşdyrmak boýunça tejribe alyşmak üçin seminar öz işine başlaýar. 2024-nji ýylyň 18-19-njy aprelinde Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynyň buhgalter hasabaty we hasabat görnüşlerinde maglumatlary ýygnamagy seljermek üçin BSG guralyna maglumatlary girizmek boýunça giňişleýin okuw sapaklary geçiriler.

18-19-njy aprelde geçiriljek okuw sapaklaryna gatnaşyjylara BSGG guralyna maglumatlary girizmekde tejribe toplamaga mümkinçilik dörediler. Bu okuw gatnaşyjylara maglumat derňewini we hasabat guralyny netijeli ulanmak üçin zerur hünärleri, bilimleri berer.

Seminary we okuw kursy BSGG-niň Gazagystandaky ýurt bölümi sanly saglyk ulgamynyň hünärmenleri, şeýle hem BSGG-niň sanly saglyk ulgamy boýunça hyzmatdaşy bolan Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň «ЦНИИОИЗ» federal döwlet býudjet institutynyň hünärmenleri gatnaşarlar.

Seminar we okuw kursy saglygy goraýyş hünärmenleriniň, saglyk maglumat ulgamlaryna gatnaşýan gyzyklanýan taraplaryň arasynda hyzmatdaşlygy hem-de bilimi paýlaşmagy ösdürmäge gönükdiriler. Iň oňat tejribeleri paýlaşmak bilen, çärä gatnaşyjylar lukmançylyk maglumatlary dolandyrmagyň netijeliligini, takyklygyny we sanlylaşdyrylmagyny ýokarlandyrmak üçin innowasion çemeleşmeleri öwrenerler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews