9-maýyň täleýnamasy

9 Maý, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar üçin bütin güni içki oý-pikirlere berilseler gowy bolar. Belki, işiňizi gowulandyrmak ugrundaky tagallalaryňyz peýda getirer. Ýönekeý bir iş bilen meşgullanmak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar dynç alsalar gowy bolar. Pursatdan peýdalanjak boluň. Mümkin nirä gitmelidigiňizi aýdyp bilerler. Öz kelläňiz bilen oýlanmak we köşeşmek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalar öz duýgurlygyna diň salmaly. Möhüm zady çalt düşünmek ukybyňyz size ýene bir gezek ynam döreder. Size tabşyrylan işi çalt ýerine ýetirmek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar üýtgeşik bir wakany başdan geçirip bilerler. Kelläňizde dörän wagtlaýyn hyjuwy yzarlamak üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetler işde hereket tizligini artdyryp bilerler. Muňa Aý we Gün yrgyldylary goşant goşar. Adatdan daşary ukyplaryňyzy görkezmek üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09)

Sünbüle üçin bu gün gaty çylşyrymly gün kyn bolar. Gatnaşan ähli möhüm zatlaryňyzy ýerine ýetirmek isläp bilersiňiz. Meýilnamalaryňyzy amala aşyrmak üçin içki güýç tapmak üçin gowy gün. 

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlar özlerinde bir ýere gitmek islegini ýiti duýarlar. Kimdir biriniň size ýoldaş bolmagyny isläp bilersiňiz. Eger islän zadyňyz isleýşiňiz ýaly bolmasa, sabyrly bolmaga güýç tapmak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar iş bilen dynç alyş arasynda zerur deňagramlylygy tapmaly. Ýakynlaryňyzyň size näme etmelidigini eýýäm köp gezek aýdan bolmaklaram mümkin. Bu maslahatlara gulak asmak üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar öz saglyklaryna üns bermeli. Belki iş bilen kän meşgul bolansyňyz welin, ýadandygyňyzam duýýan dälsiňiz. Dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen dynç almak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler adaty bolmadyk bir hereket eder. Sizde diňe çaklamalar we çen etmek bolup biler. Kelläňize gelen täze pikiriň size näme getirendigi hakda oýlanmak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar işine uly jogapkärçilik bilen çemeleşmeli. Belki sizi biynjalyk ederler, sözüňizi bölüp, hereketleriňize päsgel bererler. Sabyr etmek we ähli päsgelçilikleri ýeňmek üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar sabyrly we parahat bolmaly. Ähli päsgelçilikleri ýeňip geçmegiň size kyn düşmegi mümkin. Islendik kynçylykdan zerur üstünlik we şowlulyk getirýän ynam tapmak üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews