9-njy iýunyň täleýnamasy

SalamNews

9 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Hamallar bu gün diňe ýatlamala bilen ýaşamaly däldigine düşünmeli. ÝAtlamalar teselli berip biler, ýöne öňe gitmeli ahyr. Kimdir biri bilen gezelenç etmek ýa-da başga bir ýakymly güýmenje üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar gyzykly wakanyň şaýady boup bilerler. Häzirki ýagdaýlar sizi gaty geň galdyryp biler. Adaty bolmadyk gutlaglar we işler üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwza hiç kimi howlukdyrmaly däl, özleri hem howlukmaly däl. Olaryň aýdyşy ýaly, akym bilen gitmek kyn bolup biler. Käte ýagdaýy haýallatmak we peseltmek has gowudygyna we hemme zadyň has çalt çözüljekdigine düşünmek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar ujypsyz zatlar hakda-da pikir etmegi has wajypdyr. Belki, keşbiňizi, kaddy-kamatyňyzy üýtgetmeli ýa-da täze eşik satyn almaly. Dynç almak üçin amatly gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetler bu gün özüne haýbat atýan adamlaryň hem ugruny tapmalydyrlar. Bu ýagdaýda telefon däl-de, e-poçta ulanmak has gowy bolup biler. Adamlary dogry habarlar bilen herekete getirmek üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle çynlakaý hereket etmeli däldir. Akym bilen gitmek siziň stiliňiz bolmazlygy mümkin. Çynlakaýlykdan we howlukmaçlykdan dynç almak, dynç almak üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Mizanlar bu gün özlerine üns bermeli. Köpçüligiň öňünde çykyş edip bilersiňiz. Bu gün duşýan adamlaryňyzda gowy täsir galdyrmak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar işlerini meýilleşdirip başlamaly. Meýilnamalaşdyrmagyň üstünlikleriň açarydygyna köpden bäri düşünen bolmagyňyz mümkin. Daş-töweregiňizdäki zatlary tertiplemek üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar töweregindäki adamlara üns bermeli. Belki, siz kimiň nämä mynasypdygyny köpden bäri düşünensiňiz, indi iň wepalylary ýanyňyzda alyp galyň. Ýakyn geljegi meýilleşdirmek üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler edýän işlerine täzeçe seredip bilerler. Belki, bu ýagdaýda döredijilikli pikirlenip başlarsyňyz. Öz-özüňi gowulaşdyrmak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar özlerine gyzykly söhbetdeş tapyp bilerler. Bu belki, dostlaryňyzyň ýa-da maşgalaňyzyň biri bolar. Häzirki wagtda siziň üçin gaty möhüm bolan çuňňur söhbetdeşlikler we mowzuklar üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Hutlar bu gün ýakyn geljek üçin işlerini meýilleşdirip bilerler. Belki, häzirki wagtda syrlaryň bolmagy diňe size päsgel berer. Durmuşy arassa sahypadan başlamak üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews