8-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

8 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar hoşgylaw, ýakymly gürrüňdeş bolarlar. Geljekki hepdäniň dowamynda etjek zatlaryňyzyň iş tertibini düzüp bilersiňiz. Täze bir zady döretmek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar gaty gujurly we batyrgaý bolarlar. Biraz haýallamaly bolmagyňyz mümkin. Gaýtadan pikirlenmek üçin gowy gün. Gyssagly netije bermäň.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalaryň pikirlerine we keýpine başga adamlar täsir edip biler. Belki bu ýagdaý birneme haýal hereket etmegi aňladýandyr. Işden jogap alyp, dynç alyşa gitmek üçin gowy gün,

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlarda käbir gowy habarlar we wakalar bolup biler. Ähtimal, haýal hereket tizligi häzirki ýagdaý üçin iň amatlysydyr. Geljekki meseleleri ýerbe-ýer edip, olar barada karar bermek üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetler bu gün dostlukda we şahsy gatnaşyklarda üýtgeşmeleri duýup bilerler. Belki, habarlaşanyňyzda has sypaýy we ünsli bolmalydyr. Dostlaryň we ýakynlaryňyz bilen düşünişmek üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle saglygyna üns bermelidir. Iýmitlenişiňize we beden işjeňligiňize täzeden garamaly bolmagyňyz mümkin. Görnüşi ýaly möhüm däl kararlara gelmek üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlar iş bilen söýginiň arasyndaky deňagramlylygy dolandyryp bilerler. Belki, bu size ýakyn adamyňyz bilen gatnaşyklaryňyzy gowulaşdyrmaga kömek eder. Güýjüňizi tutuş bedeniňize deň derejede paýlamak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Akraplar bu gün her bir etjek hereketini üns bilen etmelidirler. Belki, hereket etmegiň wagty gelendir. Diňe möhüm kararlar bermek bilen çäklenmän, olary durmuşa geçirmek üçinem gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar gatnaşyklarynda bulaşyp hem, ondan baş çykaryp hem bilerler. Belki, hemme zady özüňiz aňsat we çalt çözüp bilersiňiz. Howlukman karar bermek üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler aýdylyşy ýaly jeňe girmeli däldirler. Işjeň bolmazlyk üçin gowy gün. Bolan wakalary seljermek we degişli netijeleri çykarmak has gowudyr.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar duýgularyň täsirinde, emosional bolarlar. Hatda gaty hyjuwly we heserli bolup bilersiňiz. Çözgütleriňizi aç-açan hödürlemezlik gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar hereket etmäge howlukmaly däldirler. Belki, dogrudanam tizligiňiz çaltlaşar. Ýöne gaty gyssanmagyň zerurlygy ýok. Soňky günlerde başdan geçirenleriň hemmesini derňemek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews