7-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

7 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamal ileri tutulýan ugurlary dogry kesgitlemeli. Islegleriňiziň mümkinçilikleriňize laýyk gelmeýän bolmagy mümkin. Hemişelik gymmatlyklara düşünmek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar öz energiýalaryny haýsy tarapa gönükdirmelidigine anyk düşünmeli. Belki, energiýaňyz hatda ýakynlaryňyza çen ýeterlik derejede güýçli bolar. Başarnyk-ukyplaryňyzy görkezmek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Jöwza bu gün özlerinde habara garaşýan adamlar bilen habarlaşmaly. Mümkinçiliklerden peýdalanyňyzda dogry ýolda bolup bilersiňiz. E-poçta hat alyşmak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretan öz işleriniň netijelerini kabul edip bilerler. Elbetde, mümkinçilikleriňiz artar. Bäsleşiklere gatnaşmak üçin gowy gün. Durmuşa okgunly boluň we size üns berler!

Eset  (23.07 — 23.08)

Eset bu gün başyna düşen çolaşyk wakasyndan baş alyp çykar. Ähli kartlaryňyzy derrew görkezmek islemezligiňiz mümkin. Işjeň we utgaşdyrylan hereketler üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle gaty möhüm jaň gelmegi mümkin. Belki, telefonda gürleşýän bu adam size täze mümkinçilikler açar. Saňa ýüzlenýänlere höwes bilen kömek etmek üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlar tankyt edilmegini halaman bilerler. Ähtimal, kemçilikleriňizi kabul etmeli bolarsyňyz, sebäbi kämillik hem onuň artykmaçlyklaryna eýedir. Özüňi alyp barşyň we gaharly wagtyň aýdan sözleriň hakda oýlanmak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar iň elhenç zatlarda-da gözelligi görmeli. Bu maslahaty ýerine ýetirseňiz has gowy duýup bilersiňiz. Ýakynlaryňyz we maşgalaňyz bilen durmuş hakda pikirlenmek üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslara gaty berk garşylyk görkezmeli bolar. Belki, henizem muny etmek kararyna gelendigiňiz köpleri geň galdyrar. Özüňizi gorap biljekdigiňizi hemmelere subut etmek üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Jedi bu gün tekliplere we maslahatlara açyk bolmaly. Elbetde, soňky döwürde ähli lapykeçliklerden soň hemme zat gowlaşar. Täze taslamalar hakda oýlanmak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar garaşylmadyk sýrpriz ederler. Munuň nämedigini düşündirmek size kyn bolup biler. Örän üýtgeşik bir täsinlik! Täze adamlary açmak we olara ynanmak üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar üçin gaty gyzykly we obun ýaly gün bolar. Belki, bu hemişe bolmaga synanyşmaly ýagdaýyňyzdyr. Elmydama göwnüçökgün we bagtsyz ýagdaýda gezip bilmejekdigiňize düşünmek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews