6-njy iýunyň täleýnamasy

SalamNews

6 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Hamallar bu gün diňe maglumat ýygnamaly. Ünsli diňleýjiler bolmaklary gerek. Işe täze usullary girizmek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar köp wakalaryň gürmeginde bolarlar. Siziň başarnygyňyz we tejribäňiz möhüm rol oýnar. Geljekde size täze mümkinçilikler getirip biljek wakalar üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Häzirki wagtda Jöwzalar goşmaça dynç alyp bilerler. Belki, ownuk sözlerden ýa-da hereketlerden bizar bolmaly däl. Size ýetmeýän zatlary durmuşyňyza çekmek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar innowasiýa ideýalaryny işlerinde ulanyp biler. Belki, bu pikirleriň döredijisi bolmasaňyzam, ol size gaty ýakyn biri. Özüňizi görmezmek we şahsy pikirleriňizi beýan etmek üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetler bu gün özleri hakynda gaty gyzyklanýan adamyň bardygyny bilip biler. Belki, erkek Esetleriň magşugy peýda bolar. Eset zenanlara bolsa erkeklere üns bermek üçin gowy gün. Çünki olar utanjaň bolup bilerler.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Sünbüle zenanlar bu gün dostuna jaň edip bilerler. Gereksiz aladalar bilen özüňizi biynjalyk etmeli däldigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň. Sünbüle erkekler üçin gowy gün. Söýgüliňize jaň ediň.

Mizan (24.09 — 23.10)

Mizanlar bu gün hatda täze günüň gelendigine hem begenmelidirler. Belki, şu günki garaýşyňyza kärdeşleriňiz düşünmez. Pyýada ýöremek, ýakynlaryňyz bilen mähirli söhbetdeşlik üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Akraplar bu gün päsgelçiligiň nirededigini we kömegiň nirededigini anyk bilmelidirler. Ähtimal, hemişe päsgelçilik netijeden öňki wagt ýitirmek däldir. Islendik kynçylygy aňsatlyk bilen ýeňip geçmek üçin gowy gün; mantykly pikirlenmegi ulanmagy ýatdan çykarmaň.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslara ynam bildirip bilerler. Başda sizden gaça duran, soň bolsa ynamyňyza girmek isleýän bardygyna eýýäm öwrenişen bolsaňyz gerek. Ilki bilen size ynanylan pikirleri köpçülikleýin ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Jediler bu gün dostlaryndan gaty seresap bolmaly. Belki, olaryň sözlerine ýa-da hereketlerine baha bermegiňizi islärler. Kynçylyklary, hatda iň kyn günleri hem ýeňip geçmek üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar mantykly hereket etmeli. Belki, diňe soňrak mantygyň güýçli bir zatdygyna düşünersiňiz. Size açyljak mümkinçilikler üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Hutlar bu gün köşeşmeli we mümkin boldugyça sabyrly bolmaly. Belki, şu pursatda sabyr islendik nädogry hereketi ýeňip geçer. Telefon jaňlary we e-poçta ulanmak üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

 

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews