5-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

5 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar özlerine iň göwnejaý söhbetdeş gözlärler. Dünýämiziň kämil däldigini ýatdan çykarýan bolmagyňyz mümkin. Mähir we söýgi görkezmek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar durmuşynda çynlakaý üýtgeşmeleri başdan geçirip bilerler. Üýtgeşmä taýyn bolmaly. Aljyramak üçin däl-de, bolup geçen ýagdaýlary seljermek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Jöwzalar bu gün sahawatly bolup, kömek gerek adamlara kömek goluny uzatmalydyrlar. Durmuşyňyzdaky uly üýtgeşmelere taýyn bolmaly. Özüňizi we maşgalaňyzy täsirli wakalara taýýarlamak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar ýakyn dostlaryny we tanyşlaryny myhmançylyga çagyryp bilerler. Elbetde, siz mundan oňyn täsir alarsyňyz. Öýüňizde gyzykly söhbetdeşlikler guramak üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetler ylham paýlaýan çeşmä öwrülip bilerler. Pikirleriňiz we sözleriňiz islegiňizi görkezýär. Gyzykly söhbetdeşler bilen dürli mowzuklarda söhbetdeşlik üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler öz ukyplaryny görkezmekden utanmaly däldirler. Belki-de, şu wagta çenli bilmeýän tarapyňyz size aýan bolar. Päk ýürekli bolmak we haýyr-sahawat etmek üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlarda güýçli duýgular peýda bolar. Belki, söhbetdeşligi taşlamaly dälsiňiz, sebäbi maglumatlary dogry bilmek üçin keýpiňiz gowy. Gatnaşyjylaryň oňyn garaýşyna göz ýetireniňizden soň möhüm meseleleri çözmek üçin amatly gün,

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar öz pikir-hereketlerini sungata gönükdirmeli. Belki, metbugatda görýän we eşiden zatlaryňyzyň hemmesini beýle şahsy kabul etmeli dälsiňiz. Durmuşda kynçylyk çekýän adamlara kömek etmek üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar öz pikirleri-idealary barada oýlanar. Pikirleriňizi ýazyp, islegleriňizi paýlaşýan adamlara aýtsaňyz has gowy bolup biler. Iş we dynç almagyň deňagramlygyny ýitirmän dynç almak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jedileriň maliýe pudagynda altyn aşygy alçy gopar. Pul goşant goşmak ýa-da haýyr-sahawat etmek barada pikir edip bilersiňiz. Täze pikirleri we mümkinçilikleri döretmek üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar ruhy kämilligini görkezmek üçin mümkinçilikler gözlärler. Belki, kalbyňyzy köşeşdirmek üçin nämäniň gerekdigini köpden bäri isläp bilersiňiz. Ahlak hakda söhbet edilýän ýerlere gitmek üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar hatda özleri üçin kabul edip bolmaýan zatlara hem boýun bolmaly bolarlar. Dine bolan garaýşyňyz üýtgän bolsa gerek. Biraz säginip, şu wagta çenli durmuşyňyz hakda pikirlenmek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews