18-nji apreliň täleýnamasy

SalamNews

18 Aprel, 2024

Hamal  (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar şähdaçyk ýagdaýda bolarlar. Hatda oňyn güýç-kuwwat köpelmegini başdan geçirip bilerler. Zerur we gymmat zat satyn almak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar söwda etmäge gitmeli bolarlar. Gymmat bahaly we arzyly bir zat satyn almaly bolmagyňyz mümkin. Puluňyzy dogry sarplamak üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Ekizlere öz pullaryny dogry sarplamaýan ýaly duýulmagy mümkin. Belki bu mesele hakda esasanam ýalňyz Ekizler üçin çynlakaý pikir etmegiň wagty geldi. Geljekdäki çykdajylar hakda oýlanyp, girdeji-maýalaryňyzy meýilleşdirmek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Seretanlar bu gün köp mukdarda pul harçlamak isleýär. Megerem pullaryňyzy ýel ugruna goýbermeli däl-de arzanladyşlara, arzan aluw-satuwlara garaşsaňyz gowy bolar. Bilelikdäki utgaşdyrylan hereketler üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetler bu gün ahyrsoňy pula bagt satyn alyp bolmaýandygyna düşünerler. Belki çuňňur pikirlenenden soň özüňizi has gowy duýup bilersiňiz. Ýanýoldaşyňyz bilen birine karz-kowal bermek hakda pikir alyşmak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler pul meselesi bilen meşgullanar. Bir ýerden kömek alyp bilersiňiz. Haýyr-sahawat üçin oňaýly gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlaryň hasabyna köp mukdarda pul geçiriler. Belki, şeýle maddy kömek hemme zady öz ýerine gaýtaryp berer. Tapan puluňyzy akyl-paýhasyňyzy ulanyp sarp etmek üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar ýeterlik pulunyň ýokdugy hakda ýene bir gezek pikir edip bilerler. Belki, bu pikiri dury kelläňizden aýyrmaga synanyşmagyňyz gerek. Puluňyzy nädip dolandyrmalydygyňyz hakda oýlanmak üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Kowuslar bu gün maýa goýumlary bilen baglanyşykly maglumatlary alyp bilerler. Munuň girdejili görünmezligem mümkin. Bu meselede kämil kömek almak üçin haýyrly gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler edýän işleriniň maliýe tarapy bilen baglanyşykly möhüm meseläni çözmeli bolarlar. Uzak wagtlap bu kyn mesele diýip duýduryş berlen bolmagy mümkin, ýöne hemme zat çözülip bilner. Bilimiňize we başarnykly adamlaryň görkezmesine bil baglamak üçin göwnejaý gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlara gymmat sowgat etmekleri mümkin. Belki, Daluwlara köpden bäri üns berip ýören bardyr, ýöne olar muny indi duýup başlandyrlar. Nätanyş adamlar bilen söhbetdeşlik üçin şowly gün.

Hut (21.02 —20.03)

BU gün Hutlar kärdeşleri bilen pul meselesini ara alyp maslahatlaşmaly. Belki, munuň köp wagt alyp biljekdigine özüňizem düşünersiňiz. Duşuşygyň göwnejaý geçmegi üçin onuň ugruny dogry sazlamak üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews