17-nji apreliň täleýnamasy

SalamNews

17 Aprel, 2024

Hamal  (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar ünsli we yhlasly bolar. Siziň artykmaçlygyňyz, hemme zady çalt we amaly etmek islegi bolar. Täze işe başlamak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar öz duýgurlygyna bil baglap biler. Belki, ýüregiňiziň emrine görä hereket edeniňiz üçin sizi ýazgaryp bilerler. Netije almaga päsgel berýän şol wakalara üns bermezlik üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalar durmuşa okgunly hereket ederler. Belki, ýakyn adamyňyzyň maslahatyna eýerip, durmuşyňyzda käbir üýtgeşmeler girizmeli bolar. Gatnaşyk gurmak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar üçin möhüm gün. Belki, ähli hünär endikleriňizi görkezmeli bolarsyňyz. Durmuşyňyzyň ähli ugurlaryndaky üýtgeşmeler üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetler özleriniň gowy taraplaryny görkezip biler. Belki, tejribäňiz öz pikiriňizi öňe sürmäge kömek eder. Syýahat we seýil etmek üçin amatly gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler hoşgylaw bolmak we gatnaşyklary ýola goýmak maslahat berilýär. Aragatnaşyk etmek islegiňiz käbir kynçylyklary ýeňip geçer. Bütin dünýäde ara alnyp maslahatlaşylýan mowzuklar hakda gürleşmek üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Häzirki wagtdaMizanlar gatnaşyklara üns bermeli. Belki, dogry garaýyş size güýç we batyrgaýlyk berer. Şertnamalar düzmek we olary tassyklamak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar iş bilen bütinler başagaý bolarlar. Belki, güýçleriň şeýl sarp edilmegi zerurdyr. Häzirki wagtda nähili ýaşaýandygyňyza üns bermek we netije çykarmak üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu günKowuslar üçin möhüm gün. Belki, öz ussatlygyňy görkezmeli. Oňyn karar almak üçin amatly gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Jediler bu gün söhbetdeşlikde mümkin boldugyça berk kararly bolmaly. Belki, tutanýerliligiňiz netijäniň alynandygyny subut eder. Has köp gürleşmek we ýakymly adamlar bilen bolmak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Daluwlar bu gün hoşgylaw bolup bilerler. Belki, ejizligiňizi görkezmeli bolar. Mätäç adamlara peýdaly boljak işler üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar öz işinde döredijiligi görkezip biler. Mümkin sizden köpden bäri bu meselä edil şeýle çemeleşmä garaşylýandyr. Täze işe başlamak we geljegi meýilleşdirmek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews