15-nji apreliň täleýnamasy

SalamNews

15 Aprel, 2024

1

Hamal  (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar köplenç töwereginde dörediljek gurşawy üýtgetmeli. Belki, guramaçylyk ukyplaryňyzy käbir işlerde ulanmaly bolar. Saňa bolup geçýän zatlaryň hemmesine ähmiýet berilmelidigini duýmak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlaryň iş ýerinde dartgynly ýagdaýlar ýüze çykmagy mümkin. Özüňizi arkaýyn saklamak üçin bu başagaýlykdan uzak durmagyňyz has gowudyr. Özüňiz üçin gowy zat etmek üçin amatyly gün. Siz muňa mynasypsyňyz!

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalar diňe ýakynda tanşan adamy hakda pikir eder. Mümkin olaryň saýlanlaryna degişli zatlara çenli olar üçin iň wajyp zada öwrüler. Emma päsgelçilikler ýüze çykyp biler. Ünsüňizi çeken täzelige bolan duýgularyňyz bilen näme etmelidigiňizi anyklamak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Häzirki wagtda Seretanlar tehnologiýa bölüminde bir zat satyn almak amatly bolar. Elbetde, diňe bir özüňizi däl, ýakynlaryňyzy hem täze sowgat bilen geň galdyryp bilersiňiz. Söwda etmek we hakykatdanam zerur zatlary tapmak üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetler kompýuteriň başynda kan oturmazlyk maslahat berilýär. Täzeliklere tiz göz aýlap, başga bir zat edip bilersiňiz. Belki, syrly bir zat hakda gyzykly maglumatlary görersiňiz. Mysal üçin, kitap bolup biler. Kitap dükanyna baryp, häzirki wagtda gyzykýan zadyňyz hakda kitap tapmak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler ukyplaryny maliýe pudagynda ösdürip biler. Örän möhüm meselede professional çemeleşmäňizi görkezmeli bolmagyňyz mümkin.Güýjüňizi sarp etmek üçin gowy gün,hemem hereketleriňizi aýdyňlaşdyrmaga wagt galýar.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlar biraz wagt geçirmeli boljak adamlar bilen gaty seresap bolmaly. Belki, ahyrsoňy köpden bäri arzuw eden adamyňyz bilen duşuşarsyňyz. Galyberse-de, arzuwlar hasyl bolmaly.Bütin günüň dowamynda gowy bir zada niýet edip, günüň ahyryna çenli şol niýeti amala aşyrmak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar ruhy sazlaşygy ýokary bolar, sebäbi hemme zat bolmalysy ýaly gidýär. Elmydama görkezmäge synanyşýan başarnyklaryňyz we zehinleriňiz şu gün size peýdaly bolar. Söwda etmek we özüňize gyzykly bir zat satyn almak üçin amatly gün. Mysal üçin, tehniki abzallardan bir zat.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar dynç almak hakda pikir edip biler. Dynç almak suratlary görmek bilen baglanyşykly bolmaly. Gyzykly dynç alyp boljak ýerleriňiz barada has giňişleýin maglumat almak üçin syýahatçylyk gullugyna ýüz tutup bilersiňiz. Bu hakda ýakynlaryňyz bilen maslahatlaşmak üçin gowy gün. Belki, olar hem seniň bilen gitmek islärler.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jedileriň durmuşynda düýpli üýtgeşmeler bolup biler. Durmuşyňyzdaky üýtgeşmelere taýyn däl diýip pikir edip bilersiňiz, ýöne bir zady üýtgetmelidigiňize özüňizem düşünersiňiz. Bu mümkinçilikleriň gaýdyp gelmejekdigine düşünmek üçin hem gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar köpden bäri özüne çeken täze bir zady öwrenmäge başlap bilerler. Belki, täze işiňiz ýa-da güýmenjiňiz, köpden bäri arzuw edip gelýän mümkinçilikleriňizi açar. Terkidünýälikden çykmak we daş-töweregiňiz bilen aragatnaşykda bolmak üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Häzirki wagtda Hutlar adaty bolmadyk, mistiki bir zat bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Bu kitap ýa-da başga bir zat bolup biler. Muny ozal görmedigiňiz geň görner. Emma, ​​olaryň aýdyşy ýaly, hemme zadyň wagty bar. Mysal üçin, kitaphana gitmek we sizi ruhlandyran ýa-da tolgundyran zatlar hakda maglumat tapmak üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews