14-nji maýyň täleýnamasy

SalamNews

14 Maý, 2024

1

Hamal (21.03 — 20.04)

Hamallar bu gün barlyşyksyz bolmaly. Belki, söhbetdeşleriňizem eglişik etmezler. Ýokary derejeleriňize esaslanmak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar her bir meselä döredijilikli çemeleşmeli. Söhbetdeşleriň pikirleriniň arasynda hereket etmek aňsat bolmaz. Güýjüňizi dogry paýlamak üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalar maşgala däplerine hormat goýmalydyrlar. Täze bir zady synap görmek isläp bilersiňiz. Obýektiw we düýpli faktlar üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar täze güýçli duýgyny başdan geçirip biler. Gerekli çözgüdi saýlamak size aňsat bolman biler. Oýlanmak we özüňi bagtly duýmak üçin gowy gün

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetleriň tutuş güni düýşler bilen doly bolar. Belki, olary hakykata öwürmäge taýyn bolanyňyzda, arzuwlaryňyz eýýäm üýtgeşip ugrar. Pikirleriňizi möhüm biri bilen paýlaşmak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler dostlaryna bil baglap bilerler. Dostlaryňyzyň size kömek etmekden nähili bagtlydygyny duýmadyk bolmagyňyz mümkin. Meýilnamalaryňyzy dogry we aç-açan beýan etmek üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlar üçin ajaýyp gün. Belki gyzykly adamlar bilen duşuşarsyňyz. Ara alyp maslahatlaşmak, pikir alyşmak we maglumatlary barlamak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplara sport bilen meşgullanmak üçin amatly gün. Bir topar agyr duýgulary ýeňip geçmeli bolmagyňyz mümkin. Güýjüňizi dogry paýlamak üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar hemme üçin ýakymly, gatnaşmak, habarlaşmak amatly adama öwrülerler. Elmydama käbir adamlar bilen gürleşmek islemezligiňiz mümkin. Pikirleriňizi wepaly dostlaryňyz bilen paýlaşmak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler tertip-düzgüne eýermeli. Belki, size köp üns talap edýän iş garaşýandyr. Geljekki maksatlara niýetlenen işler üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlara möhüm wakalar garaşýar. Öwrenen maglumatlaryňyz, bu işe gatnaşan adamlar bilen gabat gelmeýän bolsa gerek. Hakykatyň düýbüne ýetmek üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar uly üýtgeşmeleri başdan geçirip bilerler. Üýtgeşmä taýyn bolmaly. Aljyramak üçin däl-de, bolup geçen ýagdaýlary seljermek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews