14-nji apreliň täleýnamasy

SalamNews

14 Aprel, 2024

1

Hamal  (21.03 — 20.04)

Häzirki wagtda hamallaryň üns bermeli zatlary: maşgalasy, gündelik durmuş, ýaşaýyş jaý meselesi ýa-da söwda işleriňiziň içerki bölegi garaşyp dur. Size ýapyk ýerlerde (garažda, ussahanada) işlemek amatly. Howpsuzlyk ulgamlaryny gurmak, emläk, gurluşyk we abatlaýyş işleriniň çäklerini anyklamak üçin dogry pursat. Islegleriňizi ýa-da girdejileriňizi maşgalaňyz bilen maslahatlaşmaly bolarsyňyz.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu günler sowurlara sazlaşykly duýguçyllyk we hereketleriň gerimini wada berýär. Meýilleşdirilen işleriň çäginde garaşylmadyk hereketlerlere, giňeltmek we goşmaçalara rugsat berilýär. Ujypsyz düşünişmezlikler bolar, mysal üçin iýmitde ýa-da gündelik durmuşda pikirleriň ýa-da endikleriň tapawudy, ýolda gülkünç wakalar, maşgala agzalary, goňşular ýa-da ýoldaşlar bilen düşünişmezlikler bolar. Gapma-garşy we gülkünç habarlar alyşylyp bilner.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün ýyldyzlar Jöwzalara söwdada we amallar, töleg amallary wagtynda, zatlar we pul sarp edilende, önüm saýlanylanda we iýmit taýýarlanylanda has seresap bolmagy maslahat berýärler. Umuman üstünlik gazanmak üçin oňat binýady döretmek bilen bir hatarda, bu gün jikme-jikliklerde käbir säwlikler goýberip bilersiňiz. Bir zady garyşdyrmak ähtimallygy ýokarlanýar. Töleg görnüşini çalyşmak, yzyna gaýtarmak ýa-da täzeden seretmek zerur bolup biler.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün, Seretanlara yzygiderli çyzygiderli hereketlere ukyp berýär, düzgünlere we we ülňüleri berjaý etmek, hünär ussatlyklaryny we tejribelerini tebigy duýgurlyk bilen utgaşdyrmak üçin kömek edýär. Ýöne beýleki ýagdaýlar ýa-da häsiýetler gapma-garşy duýgular we tagamlar, , maksatlaryň ýa-da delilleriň yrgalygy. Häzirki wagtda olar üçin söz bilen däl-de, amallar bilen dogrydygyny subut etmek has gowudyr. Emma beýleki ýagdaýlar ýa-da häsiýetler olara päsgel berip biler, ýagny gapma-garşy duýgular, tagamlary, az girdeji, maksatlaryň ýa-da jedelleriň ikitaraplaýynlygy. Häzirki wagtda olar üçin söz bilen däl-de, amallar bilen dogrydygyny subut etmek has gowudyr.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetlere alada etmäge ýa-da pikirlenmek üçin sebäp baryny eçilip biler. Olar käbir aýratyn goşmaçalary göz öňünde tutmaly, barýan ugurlaryny sazlamaly ýa-da birbada iki tarapyň habaryny alyp, aragatnaşyk saklamaly bolarlar. Ýaşaýyş jaý meselesi, ildeş-garyndaşlar üns bermegi talap edip bilerler (belki, olar bilen söhbetdeşlik ýolda ünsüni sowar ýa-da gapma-garşy duýgulary döreder).

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Sünbüleler häzirki wagtda maşgalasy, ýakyn dostlary ýaly olara düşünýän biri aragatnaşyk saklamaly. Ýyldyzlar indi olardan ahlak goldawyny ýa-da çynlakaý amaly kömegi alyp boljakdygyny aýdyňlaşdyrýarlar, ýöne käbir meselelerde olar bilen doly sazlaşygy gazanmagyň kyn boljakdygyna taýyn bolmaly. Olar degişmeleriňize düşünip bilmezler ýa-da häzirki kynçylyklaryňyzyň asyl sebäbine düşünip bilmezler.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlara ol ýa-da başga bir jogapkärçiligi ýada salmagy, maşgala duýgularynyň özüne çekmegi ýa-da wezipe borjuny nygtap biler. Ygtybarly kömekçileriň ýardamy bilen işewürlik meselelerini çözmek kyn bolmaz, ýöne meseläniň duýguly böleginde Mizanlaryň özleri diplomatik ezberlik görkezmeli bolar. Maşgalaňyz we ýakyn adamyňyz bilen baglanyşykly gapma-garşylykly wakalar bolup biler.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplara öz bilýän ulgamlarynda hereket şowlulyk getirip biler. etmek gaty täsirli: bu ýerde tebigy şaý-sepleriň, tehniki ussatlygyň, işewürligiň we hünär tejribesiniň utgaşmasy olaryň üstünliklerini üpjün eder. Daşary ýurtda telekeçiligi giňeltmek ýaly mümkinçilikler hem bar. Ownuk-uşak zatlarda düşünişmezlikler bolup biler. Ugur saýlamakda, ownuk hyzmatlar üçin töleg sebäpli üýtgeşmeler bolmagy mümkin.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün ýyldyzlar Kowuslara maşgala, esasy howpsuzlyk we ýaşaýyş jaý bilen baglanyşykly meseleleri äsgermezlik etmezligi maslahat berýärler. Bu gün öýde, işde ýa-da önümçilikde meýilleşdirilen ulgam işlerini ýerine ýetirmek üçin amatlydyr. Belki, günüň mowzugy öý abatlamak, gurmak, goramak baglanyşykly işler bolar. Maliýe we şahsy durmuş bilen baglanyşykly «ikigöwünlikli» ýagdaýlar döremegi mümkindir.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jedilere adamlar bilen gatnaşygynyň dürli taraplaryny göz öňünde tutmalydyrlar. Olaryň iň durnukly bölegi, umumy meýilnamalar we ynançlar esasynda hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýany bolar. Iň mekir tarapy, dilden aragatnaşyk we gepleşik talap edýän tarap bolar, bu ýerde diplomatiýa we ylalaşykdan gaça durup bolmaz; Ýaşaýyş jaý söwdasynda, maslahat ýa-da maşgala gatnaşyklary babatda oňaýsyz pursatlar bolup biler.

Daluw (21.01 — 20.02)

Häzirki wagtda maşgala işleri, gündelik durmuşyň az-kem aýratynlyklary ýa-da abadançylygynyň jikme-jiklikleri Daluwlar üçin birinji orunda bolup biler. Ähtimal, ýagdaýlar ýakynlaryňyza ideg etmegi, öý işlerini ýa-da gündelik söwda-satyk bilen meşgullanmagy talap eder. Bu günüň aýratynlyklaryndan biri iş gözlemekde, hyzmatlary kabul etmekde duýgularyň düşnüksizligi ýa-da maglumatlaryň näbelliligi bolup biler.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlara maksatly, ynamly hereketleri üçin gowy şertler döredýär. Meýilnamalaryna we borçnamalaryna baglylykda, okuw bilen meşgullanyp, zerur işleri ýerine ýetirip, işewürlik ukyplaryny we hünär ussatlygyny ýokarlandyryp bilerler. Aragatnaşykda, söýgide, döredijilikde we maliýe meselelerinde birneme az tertip we ynamsyzlyk bolar. Iş hakynyň tölegi ýa-da satyn aljak zadyňy saýlamakda kynçylyklar bolup biler.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews