13-nji maýyň täleýnamasy

SalamNews

13 Maý, 2024

3

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamal işe has hyjuwly taýynlyk görmeli. Köp işleri edip ýetişmeli bolmagyňyz mümkin. Täze başlangyçdan öňürti güýç toplamak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowuryň tutuş güni çynlakaý wakalar bilen dop-doly bolar. Täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmagyňyz mümkin. Pikiriňizi açyklamak we hemme zady anyklamak üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalar üçin aýratyn bir hadysalar bolmaz. Meýilleşdirilen işleriňizden öň mümkin boldugyça dynç almaly. Nähilidir bir hile-mekirlikli başdan geçirmeleri bilen garşylaşmak üçin ýa-da syýahata taýýarlanmak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar isleýşi ýaly arzuw edip bilerler. Nähili çalt dynç alýandygyňyza özüňizem haýran galarsyňyz. Içki energiýaňyzy püre-pür doldurmak üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetler mazaly dynç almagyň möhümdigine düşünmeli. Arakesmeleriňizi we iş wagtyňyzy deňleşdirmek kyn bolup biler. Ýakyn geljek üçin zerur meseleleriň üstünde oýlanmak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle bütin gününi bütinleý maşgalasyna bagyşlap biler. Şeýle dynç almagyň hemişe peýdaly netijeleri berýändigini köpden bäri synlaýan bolmagyňyz mümkin. Meseleler we ýakyn geljek üçin çözgütleri barada oýlanmak üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Mizanlar bu gün jikme-jikliklere ünsli bolmaly. Elbetde, maliýe işleriňiz gowy gidýär, ýöne köp pul harçlamaly bolarsyňyz. Meseläniň ownuk-uşaklyklaryny üns bilen öwrenmek üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Akraplar bu güni maşgalasy bilen geçirseler gowy bolar. Işden saplanmak size kyn bolup biler, ýöne synanyşyp görüň. Ýatmazdan ozal iş hakda pikirlenmek üçin gowy gün, ýöne hiç hili netije çykarmaň.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar hemme zady, hatda durmuşynyň iň ujypsyz bölejiklerini hem üns merkezinden sypdyrmaly däl. Daşky gurşawyňyzda size zyýan berip biljek adamlar bolup biler. Olardan ägä boluň! Güýjüňizi dogry paýlamak we diňe öýe geleniňizden soň ýadawlyga ýol bermek üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler agyr işiň öňýany dynç almaly. Belki, iş beýle kyn däldir. Esasy zat, oňa nädip çemeleşmelidigi. Maşgalaňyz bilen dynç almak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar durmuşynda köpden bäri isleýän zatlaryna gaty ýakyn gelerler. Ýanyňyzda hiç kimiň ýok pursatlaryny kabul etmek aňsat düşmez. Öz göwnüňize degmezlik we işden göwnüňizi sowatmazlyk üçin gowy gün. Ynan, hemme zat bolar!

Hut (21.02 —20.03)

Hutlar bu gün öz döredijilik mümkinçiliklerine düşünip bilerler. Belki, her minudy lezzet getirýän dynç alyş bilen gyzyklanarsyňyz. Dynç alyşdan lezzet almak we güýç toplamak üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

 

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews