11-nji maýyň täleýnamasy

SalamNews

11 Maý, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallarda hemme zat meýilnama görä gitmezligi mümkin. Kimdir biri sizi biynjalyk edýän ýaly duýup bilersiňiz. Bolýan zatlardan özüňizi daşlaşdyrmak we göz öňünde tutulan ýoldan gitmek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar üçin aňsat gün bolmaz. Belki, özüňizde adaty bolmadyk häsiýetleri taparsyňyz. Ylahy alamatlara üns bermek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalaryň bütin güni diýseň öndürijilikli bolmaga wada berýär. Belki, hünär işjeňligiňiziň «gülläp ösmegi» başdan geçirýän bolsaňyz gerek. Ýolbaşçylaryň belliklerini göz öňünde tutup, olary düzetmek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Seretanlaryň bu güni işjeňlige beslener. Belki, hereketleriňiz garaşylmadyk geň-taňlyga we tizlige gönükdiriler. Planetalaryň ýollaýan alamatlaryny dogry ulanmak üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetleriň işi başyndan agdyk bolar. Dogry çözgüt tapyp bilmezligiňiz mümkin. Gyssagly netije çykarmazlyk we möhüm kararlar bermezlik üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler üçin çylşyrymly gün bolup biler. Kimdir biri sizden kömek sorar. Köpçülikden gaça durmak üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlar bütin gününi gaty rahat geçirip bilerler. Belki, hereketleriňiz gaty tötänleýin bolar. Daş-töweregiňizdäki adamlaryň aýdýanlaryna üns bermezlik üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar köptaraply bolarlar. Belki, bu haýsydyr bir soňky wakalar bilen baglanyşyklydyr. Iş bilen dynç alyş arasynda dogry deňagramlylygy tapmak üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar gatnaşyklary gowulaşdyrmak üçin tagalla edip bilerler. Şahsy gatnaşyklaryňyzyň bulaşýandygyny köpden bäri aňlaýan bolmagyňyz mümkin. Älemiň size berýän alamatlaryna üns bermek üçin laýyk gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler üçin girdejili gün. Möhüm kararlary oýlanman bermäň. Güýç-kuwwatyňyzy we wagtyňyzy dogry paýlamak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar iş-aladadan surnugyp ýadap bilerler. Wagtyňyzy dogry bölüşdirmek we stresden gaça durmak möhümdir. Size iň ýakyn adamlar bilen söhbetdeşlik üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar haýsydyr bir wakalardan ylham alarlar. Belki, muny döredijilikli beýan etmek üçin size ýalňyzlyk gerek bolmagy mümkin. Özüňiz üçin dogry usul-taktika tapmak üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews