11-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

11 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallara möhüm söhbetdeşlik garaşýar. Belki bu ýakyn wagtda boljak wakalara täsir eder. Ýakynlaryňyzyň maslahatyny diňlemek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlaryň meýilleşdirilmedik çykdajylary bolup biler. Belki, bir zada başlamaly däl-de, etmeli işiňe tarap hereket etmegi dowam etdirmeli. Göz öňüne getirmek we rahat energiýa üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalaryň durmuşynda ýakymly duşuşyklar we tanyşlyklar bolar. Belki, kimdir biri sizi hakykatdanam geň galdyrar we möhüm bir zat hakda pikirlenmäge mejbur eder. Güýçleri dogry paýlamak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar karýerasynda dogry karar alyp bilerler. Belki, size täze mümkinçilikler açylar. Geň galmaklyk we durmuşdan lezzet almak üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetler haýsydyr bir başdan geçirmä gatnaşyp biler. Bu ýagdaý siziň üçin düýbünden gowy bolup bilmez. Meseleleri çynlakaý çemeleşmek üçin gowy gün, galanlary ikinji derejeli.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle ýokardan berilýän alamatlary diňlemeli. Belki, bu sizi utandyryjy bir zatdan halas eder. Şahsy durmuşyňyzda-da, işiňizde-de başarnyklaryňyzy ulanmak üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizan käbir möhüm ýagdaý hakda pikirlenmäge mejbur bolar. Aýgytly bolmak üçin birneme wagt gerek. Daşardan size garşy çykýan energiýalary kabul etmäň..

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akrabyň işinde derwaýys meseleler bolup biler. Mümkin, ileri tutulýan meseleler barada alada etmek üçin käbir zatlary bir gapdala goýmalydyr. Kärdeşleriň maslahatyny diňlemek üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslarda syýahat etmek islegi dörär. Belki dynç alşa çykyp, biraz dynç almalydyr. Dynç almagyň wagtynyň ýokdugyna düşünseňizem, dynç alyşy meýilleşdirip başlamak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler özleriniň pul serişdelerine degişli meseläni çözerler. Belki, başga bir girdeji çeşmesi hakda pikirlenmelidir. Pul geçirmek we pul almak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar potensialyňyzyň örän baýdygy hakda pikirlenmeli. Belki, öz ukybyňyza ynam ýok. Özüňize ynanmak we derrew herekete geçmek üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Hutlar bu gün käbir üýtgeşik zatlary özleri edip biler. Belki, bu sizi özüňize ynanmaga mejbur eder. Geljekdäki wakalara çynlakaý täsir etmeýän hereketler üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews