10-njy maýyň täleýnamasy

SalamNews

10 Maý, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar ýönekeý bir hakykaty açmaly: adamlar hem olara kömek etmek isleýärler. Nätanyş ýa-da ýakyn birinden kömek almak üçin köp kynçylyklary başdan geçirmeli bolmagyňyz mümkin. Iň bolmanda kömek soramaga synanyşmak üçin gowy gün. Soramak elmydama kyn!

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowur-aýal-gyzlary örän ýönekeýje garşy bolup bilerler. Sowur erkekleri daş keşbine üns bererler. Ähtimal, erkeklere hem, zenanlara hem köp wagtdan bäri daşky görnüşine esewan edip, öz-özüni terbiýelemek gerekdir. Saç kesmek ýa-da gözellik salonyna gitmek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalaryň tutuş güni wakalardan doly bolar özlerem oňa işjeň gatnaşarlar Belki, maksatlaryňyzyň biriniň iň soňky nokadyna ýetmeli bolarsyňyz. Dürli taslamalar we pikirler-ýörelgeler hakda pikir alyşmak, pikiriňizi aýtmak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Seretanlar bu gün hakykatdanam özleriniň isleýän zatlary hakda pikirlenmeli. Hakyky maksatlary kesgitlemeli bolmagyňyz mümkin. Hakykatdanam zerur zatlary almaga synanyşmak üçin gowy gün. Muny nädip etmelidigini bilýärsiňiz.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetler üçin durnuksyz gün bolar, ýöne köp ugurda gutarnykly kararlar kabul edilmeli. Kärdeşleriňiziň käbir jedellerinde araçy bolmaly bolmagyňyz mümkin. Telewizorda, radioda we internetde täze programmalar bilen tanyşmak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle gapma-garşylyklardan gaça durmalydyr. Duýgularyňyzy saklap bilmersiňiz. Gaharyňyzy we ownuk göwnüçökgünligiňizi gözegçilikde saklamagy öwrenmeli bolmagyňyz mümkin. Täsirleri we oňyn duýgulary gazanmak üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizan diňe bir sowukganly akyl bilen däl-de, eýsem ýüreklerine erkinlik bermek üçinem pikirlenmeli. Belki, sporta ýüzlenmeli bolarsyňyz. Galyberse-de, bu ilki bilen saglyk üçin peýdaly. Sport täzeliklerine, esasanam top bilen baglanyşykly oýunlara tomaşa etmek üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akrap özüniň başlykdygyny göz öňüne getirmeli: hemme zada düýpli gözegçilik etmeli. Ilki bilen ähli taraplary diňläp, soň bolsa gutarnykly karara gelseňiz has gowy bolup biler. Ýakymly garaşylmadyk zatlar üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowus hemme zady, hatda durmuşynyň iň ujypsyz bölejiklerini hem gözegçilikde saklamaly. Daşky gurşawyňyzda size zyýan berip biljek adamlar bolup biler. Olardan ägä boluň. Güýjüňizi dogry paýlamak we diňe öýe geleniňizde ýadawlyga ýol bermek gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu güni Jediler özlerine mahsus bolan aýratyn duýguçyllyk bilen geçirerler. Belki, duýgularyňyz sosial meseleler boýunça täze pikirleri döreder. Jemgyýet we toparlaýyn iş üçin gowy gün

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar özlerinde açyljak geljege ynanmalydyrlar. Belki, bu ugurda has konstruktiw ýol geçmeli bolarsyňyz. Başga bir sebitde ýa-da başga bir şäherde ýaşaýan dostlaryňyzdan habar almak üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Hutlar bu gün ähli ünsüni maşgalasyna we öýüne gönükdirip biler. Ähtimal ýagdaýlar siziň garşyňyza ýaly bolup görünýändir, ýöne beýle däl. Äleme saklaýan güýçlere bil baglamak we ýyldyzlaryň görkezýän ýolundan gitmek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews