«Greengo» dükanynyň yşyklandyryş enjamlarynda uly arzanladyşlar bar

SalamNews

16 Aprel, 2024

1

«Greengo» dükany özi bilen adybir markanyň elektrik gurnama önümlerini, içerki görnüşe laýyk ýagtylyk, bezeg çyralaryny we beýleki yşyklandyryş enjamlaryny saýlap, satyn alyp boljak iň amatly we oňaýly ýerdir. Dükan diňe bir dürli önümleriň köp görnüşi bilen däl, eýsem girdejili mahabat bilen hem müşderilerini begendirmäge çalyşýar.

Mysal üçin, G.Kulyýew köçesinde ýerleşýän «Aýly Diýar» binasyndaky «Greengo» dükanynda LED zolaklarynda, köçelerde, nokatlarda, yşyk çyralarynda we ugrukdyryjylarda, şeýle hem 5W LED çyralarynda arzanladyşlar bar.

Hususan-da, öň spotlaryň hersiniň bahasy 35 manat bolan bolsa, indi bary-ýogy 19 manada deňdir, LED zolaklary 85 manada (metr), köçe skonlary 105 manada satyn alyp bolýar. Trek çyralaryny we ugrukdyrylýan çyralary iňňän amatly bahadan satyn alyp bilersiňiz. Ýagny olar ozal 400 manatdy, ýöne häzirki arzanlaşyga görä, olar 155-175 manada çenli arzanladyldy.

Şeýle arzanladyşlar dükanda yzygiderli geçirilýär. «Greengo» dükany satýan önümleriniň ýokary hilli bolmagyny gazanýar we satan zatlaryna birnäçe ýyllap kepillik berýär. Ýagtylyk dünýäsine aralaşmak we «Greengo» dükanynyň arzanladyşlaryndan peýdalanmak üçin Garry Kulyýew köçesindäki «Aýly Diýar» binasynyň birinji gatynda ýerleşen 85-nji dükana baryň!

Şeýle-de Garry Kulyýew köçesinde ýerleşýän «Peýkam» binasynyň birinji gatyndaky 96-njy belgili we «Altyn Asyr Gündogar» bazarynda ýerleşýän 2374-nji belgili «AGG Lighting & Greengo» dükanlaryndan moda lýustralary hem-de beýleki yşyklandyryş enjamlary satyn alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

  • 14-52-52

  • 16-52-52

Instagram:

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews