«Greengo & AGG lighting» magnitli yşyklandyryş bilen tanyşdyrýar

SalamNews

4 Iýun, 2024

1

«Greengo & AGG lighting» marketi içerki görnüşe ajaýyp goşant goşjak çeýe we özleşdirilip bilinýän yşyklandyryş döretmek üçin magnitli ulgamlary hödürleýär.

Ajaýyp dizaýny we ýokary hilli komponentleri netijesinde bu yşyklandyryş ulgamlary otaga özboluşly görnüş berer. Magnit ýol çyrasy ýagtylygyň ugruny sazlamaga, käbir içerki elementlerde öwüşgin döretmäge we energiýany tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Trek yşyklandyryş ulgamlary ýörite magnit ugrukdyryjyly (ýollara) oturdylan lampalardan durýar. Dürli yşyklandyryş ugurlaryny döretmäge mümkinçilik berýän çyralary islendik beýiklikde we burçdan goýup bolýar. Ýol yşyklandyryşy ýaşaýyş we ofis ýerlerinde hem ulanylyp bilner.

«Greengo & AGG lighting» marketinde müşderiler 40-dan gowrak görnüşli magnitli yşyklandyryş üçin ýerleri saýlap bilerler. Ýol yşyklandyryş ulgamynyň ýene bir artykmaçlygy, ony uzakdan dolandyrmak arkaly ýagtyldyp ýa-da sazlap bolýar.

Garry Kulyýew köçesindäki «Aýly Dýar» binasynyň birinji gatynda ýerleşýän marketde yşyklandyryş ulgamlarynyň dürli görnüşleri we modelleri bilen tanşyp bilersiňiz. Ýeri gelende aýtsak, häzirki wagtda bu ýerde dürli arzanlaşyklar bar.

Içeri üçin yşyklandyryş enjamlaryny saýlanyňyzda, aşakdaky salgylarda, Greengo & AGG lighting marketler toplumyda size kömek ediler:

Garry Kulyýew köçesi, Peýkam binasy, birinji gat, 96-njy market.

Bazar «Altyn Asyr», 2374

Telefon belgileri:

14-52-52

16-52-52

Instagram:

@agg.lighting

@greengo.lighting

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews