«Aýdyň Gijeler» Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasynda kämil önümleriniň uly toplumyny görkezdi

SalamNews

8 Maý, 2024

1

Ahal welaýatyndaky ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň çäginde Türkmenistanyň senagat ulgamynyň gazananlaryna bagyşlanan köpçülikleýin sergi hem ýaýbaňlandyryldy. Bu waka ýurdumyzyň senagat toplumynyň ösýän mümkinçiliklerini we gazananlaryny görkezdi.

Gözden geçirilişde mümkinçiliklerini görkezen esasy taraplaryň biri hem «Aýdyň Gijeler» hojalyk jemgyýeti bolup, ol bu ýerde kämil önümleriniň giň toplumyny hödürledi. Kompaniýa ýol belgileriniň önümçiliginiň çygryndaky işläp taýýarlamalaryny, çyralaryň sütünlerini, ýollaryň yşyklaryny, oturgyçlaryny hem-de şäher infrastrukturasy üçin niýetlenen beýleki önümlerini görkezdi.

Mundan başga-da, hojalyk jemgyýetiniň pawilýonynda çek lentalary hem-de dürli ölçeglerdäki termokagyzlar bilen tanyşmak üçin mümkinçilikler döredildi. «Aýdyň Gijeler» hojalyk jemgyýeti diametri 12, 18 we 26 mm, ini 57 ýa-da 80 mm bolan sütünli lentalary hem öndürýär. Munuň özi töleg terminallarynda, bankomatlarda, POS-terminallarynda we beýleki enjamlarda ulanmak üçin diýseň amatlydyr.

«Aýdyň Gijeler» hojalyk jemgyýetiniň ekspozisiýasynda telewizorlaryň, lampalaryň, kompýuterleriň, planşetleriň hem-de plastik kartlaryň giň toplumy öz beýanyny tapyp, munuň özi kärhananyň köptaraply mümkinçiliklerini görkezýär.

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda üstünlikli alnyp barylýan döwlet-hususy hyzmatdaşlygyna nusgalyk mysaldyr. Ol 2020-nji ýylda dürli brendlerdäki we görnüşdäki elektronika önümçiliginiň gerimini ep-esli giňeltdi.

Sergi Türkmenistanyň Watanymyzyň senagatdaky mümkinçilikleriniň ösüşiniň hem-de dürli pudaklar boýunça önüm öndürijilerimiziň üstünlikleriniň aýdyň görkezijisine öwrüldi. Hödürlenen innowasion işläp taýýarlamalar ýurduň senagatlaşmak ýörelgelerine hem-de döwrebaplaşdyryşa ygrarlydygyny tassyklaýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews