Rahat dynç alyş + saglyk: «Dünyä Syýahat» sizi iň gowy termal sagaldyş merkezlerine we şypahanalara çagyrýar

SalamNews

5 Iýun, 2024

1

«Dünýä Syýahat» syýahatçylyk kompaniýasy Belarusyň, Türkiýäniň we Çehiýanyň iň gowy ýylylyk şypahanalarynda we sagaldyş merkezlerinde, sagaldyjy mineral suwlaryň dünýäsinde rahat dynç we bejergi almak üçin ajaýyp mümkinçiliklerini hödürleýär. Bu ýerde her bir myhman diňe bir kaşaň dynç alyşdan lezzet alman, eýsem, özünde tebigatyň güýjüni duýup we saglygyny dikeldip biler.

Biz bu ajaýyp ýerleriň her biri barada gürrüň bereris:

Belarus şypahanalary

Belarus tebigy baýlyklaryň kömegi bilen geçirilýän bejergileri hödürleýän tebigy şypahanalary bilen meşhurdyr. Şeýle meşhur şypahanalaryň sanawy:

«Ýaşlyk» («Юность») şypahanasy Belarusyň iň uly köli bolan Naroçyň kenarynda ýerleşýär. Bu ýerde dem alyş, nerw we myşsa-skelet ulgamlarynyň kesellerini bejerip bilersiňiz. Mineral suwlar we Naroç palçyklary bedeniň umumy güýçlenmegine goşant goşýar.

«Ak Weža» (Белая Вежа) şypahansy mineral suwlary we aşgazan-içege, ýürek-damar ulgamlarynyň we deri kesellerini netijeli bejerýän dermanlyk palçygy bilen tanalýar.

Türkiýäniň şypahanalary

Türkiye ýokary hilli bejergini we dynç alşy hödürleýän ýylylyk şypahanalary bilen bellidir:

«Pamukkale» özüniň gar ýaly ak daşlary we gyzgyn suwlary bilen meşhurdyr. «Pamukkaleniň» sagaldyjy mineral suwy muskul ulgamynyň, rewmatizm we deri kesellerine şypa berýär. Şypahana palçyk hammamlary we termal howuzlary bilen hem tanalýar.

«Afýon-Karahisar» şypahanasy birnäçe termal çeşmeleri we häzirki zaman sagaldyş merkezleri bar bolan şäherde ýerleşýär. Bu ýerde süňk-skelet, nerw ulgamynyň dertlerini we deri kesellerini bejermek üçin giň mümkinçilikler döredilendir. Afýonkisar şypahana merkezleri we ýokary derejeli myhmanhanalary bilen hem meşhurdyr.

Çehiýa şypahanalary: «Karlowy Wary»

«Karlowy Wary» – bu şypahana hersiniň özboluşly himiki düzümi we temperaturasy bolan 12 mineral çeşmesi bilen tanalýar. «Karlowy Warynyň» suwy aşgazan-içege ulgamynyň kesellerini, metabolik bozulmalaryny we muskul-skelet ulgamyny bejermekde täsirlidir. Şeýle-de, şypahana spa bejergisini we bejeriş maksatnamalarynyň giň toplumyny hödürleýär.

«Dünýä Syýahat» syýahatçylyk operatory rahat, amatly we howpsuz dynç alşy, şeýle hem ähli şypahanalarda ýokary derejeli lukmançylyk goldawyny kepillendirýär. Syýahatyňyzy şu günden sargyt ediň we Belarusda, Türkiýede hem-de Çehiýada iň gowy ýylylyk şypahanalarynyň we sagaldyş merkezleriniň ýokary hilli hyzmatlaryndan peýdalanyň!

Syýahat we täzelikler dünýäsinde açyşlaryňyzy ygtybarly hyzmatdaşyňyz «Dünýä Syýahat» hojalyk jemgyýetine ynanyň!

Habarlaşmak üçin:

Aşgabat: G.Kulyýew köçesi, tel: 751178

Daşoguz: Türkmenbaşy şaýoly, 44-1, «Şabat» myhmanhanasy, tel: +99361 502991

Türkmenabat: «Lezzet» söwda merkezi, tel: +99364 924555

Instagram: turkish_airlines_dunyasyyahati

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews