«Dünyä Syýahat» bilen asyrlaryň jümmüşine syýahat ediň: Özbegistanyň gadymy şäheri size garaşýar

SalamNews

27 Mart, 2024

1

«Dünyä Syýahat» syýahatçylyk operatory Özbegistanyň baý medeni mirasy bilen tanyşmak üçin ajaýyp mümkinçiligini hödürleýär. Bu ugurlar meşhur şäherleri — Hywany, Buharany, Samarkandy, Daşkendi hem-de Nukusy özünde jemläp, jahankeşdelere orta asyrlaryň binagärlik keşbiniň we gözel medeni künjekleriniň atmosferasyna aralaşmaga mümkinçilik berýär.

Syýahat Türkmenistanyň serhedinden geçen ýeriňden (Daşoguz-Şabat ýa-da Lebap-Farap serhet geçelgelerinden) — Hywa barmakdan başlanýar. Şol ýerdäki ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndan ornuny tapan Içan-Gala galasynyň ýerleşýän ýerindäki açyk asmanyň astynda guralan muzeýi görmäge göz gerek. Syýahatçylar bu ýerde Kunýu-Arky, Muhammad Rahim-han medresesini, Kalta-Minar minarasyny hem-de beýleki binagärlik ýadygärliklerini görüp bilerler.

Nukusda jahankeşdeler Russiýanyň awangardy we Merkezi Aziýa sungatynyň bahasyna ýetip bolmajak ýygyndysy bilen tapawutlanýan Sawiskiý muzeýini taparlar.

Nobatdaky barjak ýeriňiz gadymy taryhy bolan Yslamyň mukaddes şäherlerinden biri — Buhara bolar. Bu ýere gelýänler Lýabi-Hauz ansambly, Ulugbek medresesi, Kalýan metjidi hem-de rowaýata öwrülen şäheriň keşbini emele getirýän beýleki köp sanly binagärlik aýratynlyklaryndan lezzet alyp bilerler.

Samarkantda ajaýyp medreseleri we mawzoleýleri bilen belli bolan hem-de şu ugruň esasy merjeni hasaplanýan Registan meýdançasy duş geler. Şeýle hem syýahatçylar Ulugbek obserwatoriýasyny, Şahi-Zinda toplumyny we Bibi-Hanym metjidini görerler.

Has uzyn syýahaty saýlanlar Özbegistanyň ajaýyp seýilgählerini, meýdançalaryny we gadymy şäheriň dini hem taryhy ýadygärliklerini özünde jemleýän häzirki paýtagtyna — Daşkende baryp bilerler.

Bu syýahat ugurlary sizi ugurlar bilen kämil derejede tanyşdyrjak professional ýolbeletleri, transferleri, myhmanhanalarda ýerleşmek we naharlanmak ýaly medeni mümkinçilikleri hödürleýär. «Dünyä syýahat» syýahatçylyk operatory size sebitiň beýik taryhyna aralaşmaga we onuň özboluşly özüne çekijiliginden lezzet almaga ajaýyp mümkinçilik berýär.

Her bir syýahatyň gysgaça beýany:

  • Hywa — Buhara — Samarkant (4 gün/3 gije). Bu syýahat Hywa muzeý-şäherine we meşhur Içan-Gala galasyna baryp görmekden başlanýar. Soňra syýahatçylar Buhara gidýärler we şol ýerden Lýabi-Hauz, Poi-Kalon ansambllaryna, medreselere we bazarlara baryp görýärler. Şondan soň bolsa syýahatçylyk ugry Samarkanda — Registan meýdançasyna, Ulugbek obserwatoriýasyna, Guri-Emir mawzoleýine we beýleki gözel ýerlere baryp ýetýär.

  • Hywa — Nukus (3 gün/2 gije). Syýahat Hywany we onuň binagärlik ýadygärliklerini synlamakdan başlanýar. Soňra jahankeşdeler rus awangardynyň we Merkezi Aziýa sungatynyň ýygyndysy bilen belli bolan Sawiskiý muzeýine baryp görerler.

  • Buhara — Samarkant (3 gün/2 gije). Bu ykjam syýahat Özbegistanyň iki merjenine — Buhara we Samarkanda gönükdirilýär. Buharada jahankeşdeler köne şäheriň binagärlik ansambllaryny, Samarkantda bolsa Registan meýdanyndaky mawzoleýleri we beýleki binagärlik ýadygärliklerini synlamaga mümkinçilik alarlar.

  • Buhara — Samarkant — Daşkent (4 gün/3 gije). Daşkende öňki ugruň goşmaça gün bilen has giňeldilen görnüşi. Buharadan we Samarkantdan soň syýahatçylar Özbegistanyň paýtagtyna baryp, häzirki zaman seýilgähleriň, meýdançalaryň we gadymy şäheriň taryhy merkeziniň özboluşlylygy hem-de aýratynlyklary bilen tanyş bolarlar.

Bu ýerde syýahat ugurlary hakyndaky maglumatlar gysgaça görkezildi. Her bir syýahatyň giňişleýin ugurlary baradaky maglumatlary aşakda görkezilen telefon belgilerine jaň etmek arkaly anyklap bilersiňiz!

Syýahat ugurlarynyň her biri transferleri, myhmanlarda ýaşamagy, naharlanmagy, ugurlar boýunça ugrukdyryjylaryň hyzmatlaryny hem-de giriş peteklerini özünde jemleýär.

Aragatnaşyk ulgamlary:

Aşgabat: G.Kulyýew köçesi, tel: 751178, +993 62 313795

Daşoguz: Türkmenbaşy şaýoly 44-1, «Şabat» myhmanhanasy, tel: +99361 502991

Türkmenabat: «Lezzet» söwda merkezi, tel: +99364 924555

Instagram: turkish_airlines_dunyasyyahat

Kompaniýa hepdäniň ähli günlerinde (7 günläp) 10:00-dan 19:00-a çenli müşderilere hyzmat edýär we islendik amatly wagtda maslahat hem kömek bermäge taýýardyr.

«Dünyä Syýahat» syýahatçylyk operatorynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyň we Özbegistanda bolmak bilen özüňiz üçin gaýtalanmajak täsirleri dörediň!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews