Greengo & AGG lighting daşky we içki yşyklandyryş üçin lampalaryň täze nusgalaryny hödürleýär

SalamNews

13 Maý, 2024

3

Greengo & AGG lighting dükanlary jaýyňyzy, bagyňyzy ýa-da eýwanyňyzy üýtgetmek üçin döredilen ýapyk we açyk yşyklandyryş önümleriniň täze tapgyrynyň gelendigini habar berýär. Täze assortimentiň ep-esli bölegi pol çyralaryndan, lampalardan, skonlardan, lampalardan we fasad yşyklandyryş enjamlaryndan ybarat.

Greengo & AGG lighting dükanlarynyň işgärleri bagy, terassany, kottejiň ýa-da daçanyň gapdalyndaky meýdançany yşyklandyrmaga aýratyn üns bermegi maslahat berýärler. Bu ýerler baharda we tomusda, agşamlaryna boş wagty geçirmek üçin iň halanýan ýerlerdir. Gije rahat howluda bolmak üçin amatly yşyklandyryş gerek.

Kürsileriň, oturgyçlaryň we şuňa meňzeş mebelleriň ýokarsynda, mysal üçin terassanyň ýokarsynda köçe çyralaryny, açyk otaglary ýerleşdirmek has gelşiklidir. Dürli lampalar üçin köp öçüriçi oturtmak mümkin bolmasa, pol çyrasy-torşer degerli çözgüt bolup biler.

Güllere ýokardan aşak ýagtylyk şöhlesini gönükdirip, mysal üçin, spotlar arkaly belli bir ösümligi yşyklandyryp bolar. Gül golçajyklarynyň arasynda kiçijik lampalar goýsaňyz, gülleriň ýapraklary ýakymly kölegeleri döreder. Şeýlelikde, reňk we ýagtylygyň kömegi bilen bosaganyň umumy görnüşini islegleriňize we hyýalyňyza baglylykda üýtgedip bilersiňiz. Greengo & AGG lighits lighting dükanlarynda iň soňky yşyklandyryş tendensiýalaryna laýyk gelýän häzirki zaman modelleri, iň üýtgeşik äheňde ýasalan çyralary saýlamaga mümkinçilik alarsyňyz.

Bu ýerde öýüň içki bezegi üçin pol çyralarynyň, spotlaryň, köçe çyralarynyň dürli stilleriň we reňkleriň köp görnüşi bar. Ýaşaýyş jaýyňyz, ýatylýan otagyňyz, aşhanaňyz ýa-da iş ýeriňiz üçin yşyklandyryş gerekmi, dükan size iň oňat çözgüdi hödürleýär.

Greengo & AGG lighting dükanynyň salgylary:

G.Kulyýew köçesi (Объездная), «Peýkam» binasy, birinji gat, 96-njy dükan

G.Kulyýew köçesi (Объездная), «Aýly diyar» binasy, birinji gat, 85-nji dükan

«Altyn Asyr» Gündogar bazary, 2374

Telefon belgileri:

14-52-52, 16-52-52

Instagram:

@ agg.lighting

@ greengo.lightin

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews