Hünärmen haýsy kremleriň «güneşiň täsirinden goranmaga» kömek etjekdigini aýtdy

SalamNews

9 Aprel, 2024

2

Türkmenistanda bahar paslynyň gelmegi bilen, Gün şöhlelerinden lezzet almak hyýalyna düşmegiňiz mümkin. Emma güneşiň nurunyň ruhumyzy göterip, D witamini almaga kömek edýän döwri gysga wagt dowam edýär. Türkmenistanda yssy günleriň eýýäm aprel aýynyň ortalarynda başlanýandygy mälimdir, bu bolsa gün şöhleleriniň güýçlenmegi bilen derini goramak hakda oýlanmagyň wagtynyň gelendigini aňladýar. Galyberse-de, günüň astynda gysga wagtlyk gezelenç hem derimize ýaramaz täsir edip biler.

Koreýanyň «Atomy» kosmetika kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi wekili Mähri Ataýewa ýüzüň we bedeniň derisini sagdyn saklamaga, iň esasy hem, yssy we güneşli günlerde goramaga kömek etjek birnäçe önümler barada gürrüň berdi.

«Häzirki wagtda Günüň zyýanly şöhlelerine garşy göreşmek üçin kosmetiki serişdeler köp, emma ýeke-täk biri diňe «UF» şöhlelerine päsgelçilik döretmän, derini köşeşdirýär we ýüzüň derisini täzeleýär. Bu bolsa ýüz üçin «Atomy»-dan rahatlandyryjy, güneşden goraýan stikdir» diýip, hünärmen aýdýar.

Stik Gün şöhlelerinden 100% goraýar. Yapyşmaýan konsintensiýa, derä agram salmazdan ýa-da ulanylanda derini gyjyndyrmazdan derrew siňýär. Bu kremiň her kimiň bilmeli 5 artykmaçlygy bar:

  • kalamin tozy we ýörite fitokompleks, hatda iň duýgur deri üçin hem howpsuzdyr, nemlendirýär, rahatlandyrýar we dikeldýär;

  • gorag örtüginde gün şöhlelerinde goraýan fiziki süzgüç bar;

  • ulanmak aňsat, derä çalnan deriniň dartylmagy ýa-da şoňa meňzeş täsir döretmeýär, tebigy hem ýakymly täsirleri emele getirýär;

  • gülgüne reňkli önüm deriniň reňkini täzeleýär;

  • amatly hem ykjam stik elmydama ýanyňyzda göterilip (gapjygyňyzda ýa-da tornbaňyzda), zerur bolanda ulanylyp bilner.

Hünärmen, şeýle hem «Atomy Sunscreen SPF 50+» Gün şöhlesinden gorag kremine üns bermegi teklip edýär. Bu önüm diňe bir Günden goranok, ony siz deriňizi nemlendirýän serişde hökmünde hem ulanyp bilersiňiz. Krem diňe tebigy maddalardan ybarat bolup, deriniň ähli görnüşleri üçin amatlydyr.

Kremiň reňksiz we aşa ýagty reňk bermek täsirine eýe bolan görnüşi bar. Krem deriniň bölünip çykmagyna we beýleki aýratynlyklara netijeli täsir edip bilýär. Ikinjisi derini ýylmaýan önümleriň täsiri bilen onuň üstünde iň ýokary derejede paýlanýar we kemçilikleri düzedýär.

Koreýanyň «Atomy» kompaniýasyndan önümleri aşakdaky salgylara ýüzlenip, markanyň Türkmenistandaky resmi wekili Mähri Ataýewa bilen habarlaşyp, satyn alyp bilersiňiz.

Telefon belgisi: (+99364) 01-39-22.

Link: +99364 01-39-22

WhatsApp: +99364 01-39-22

Sosial ulgamlardaky «Atomy» önümlerine göz aýlaň:

Instagram: @ atomy.turkmenistan

Tik tok: @ atomy.turkmenistan

Imo: (+99364) 01-39-22

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews