Sungat we watançylyk: esger ýürekli türkmen suratkeşi Yzzat Gylyjowyň ömri

SalamNews

9 Maý, 2024

2

Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi Yzzat Gylyjow diňe bir ajaýyp suratkeş bolman, Watany goramak üçin fronta meýletin gitmek islänleriň we Ýeňiş gününe çenli batyrgaý söweşenleriň biridir.

Türkmenistanyň Suratkeşler bileleşiginiň sungat tankytçysy Gülnara Gurbanmuhammedowanyň aýdyşy ýaly, 1942-nji ýylda Yzzat Gylyjow meýletinçileriň hatarynda fronta ugrady, Woronežiň golaýynda söweşdi, Harkowyň azat edilmegine gatnaşdy we ýeňiş bilen Berline ýetdi. Edermenligi we batyrgaýlygy üçin oňa orden-medallar bilen gowşuryldy.

Gyzyl Goşunyň ýeňşinden soň ol esger eşigini çykarman göni Leningrada gitdi we 1947-nji ýylda Merkezi Aziýadan döredijilik bilen meşgullanýan zehinli ýaşlar üçin hem özboluşly meýdança bolan I.Ý.Repin adyndaky instituta girdi.

Uzak ýyllaryň dowamynda önjeýli zähmet çeken surat ussady şahsy sergileriniň onlarçasyny gurady. Onuň eserleriniň Moskwada, Aşgabatda, şeýle hem, Awstriýa, Azerbaýjan, Bolgariýa, Beýik Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Koreýa, Kuba, Polşa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Fransiýa we Estoniýa ýaly ýurtlarda birnäçe gezek görkezilendigini bellemek gerek. Suratkeş özboluşly milli sungaty we täsin zehini bilen bütin dünýäni ýeňmegi başardy.

Yzzat Gylyjowyň bahasyna ýetip bolmajak ägirt uly döredijilik mirasy bar. Onuň türkmen we dünýä sungatynyň genji-haznasyna goşan ägirt uly goşandy ebedilikdir. Galyberse-de, ussadyň eserleri adamlarda gözellik dünýäsini, daş-töweregine düşünmek islegini, aýratyn hem, Watana bolan söýgini ösdürmäge ýardam eder.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews