Şu gün
Aşgabat
-3 °C
Ertir
Aşgabat
-3 °C
Birigün
Aşgabat
-3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-3 °C

Sazlamalar

Diller

TM

30 müň ýyl mundan ozal ýaşan zenanyň ýüz keşbi dikeldildi

SalamNews
Ylym-bilim / Ylym
30 müň ýyl mundan ozal ýaşan zenanyň ýüz keşbi dikeldildi

Braziliýaly alymlar 30 müň ýyl mundan ozal ýaşan zenanyň ýüz keşbini gaýtadan döretmegi başardylar.

Hünärmenler 3D dizaýneriň kömegi hem-de sanly täsir ediş usuly boýunça ýygnalan tejribä daýanyp, daş asyrynda ýaşap geçen 17 ýaşly gyzyň sanly keşbini täzeden dikeltdiler.

Arheologlar bu gadymy zenanyň galyndylaryny 1881-nji ýylda Çehiýadaky bir gowakdan tapdylar. Şol wagtlar bu tapyndy erkek kişä degişli diýen çaklama hem öňe sürlüpdi.

Şeýle hem alymlar ýüz keşbi  döretmek üçin KT barlagyny ulandylar. Tapyndyda kelläniň aşaky äňiniň ýokdugy sebäpli, alymlar häzirki zaman adamynyň äňiniň gurluşy hakyndaky maglumatlary ulanmaly diýen netijä geldiler.

Şeýlelik bilen, ýokarky paleolit döwründe ýaşap geçen aýalyň nähili keşpde bolandygyny bilmek mümkinçiligi döredi.

Iň täze habarlar

2022-nji ýy­lyň adal­ga­sy­ saý­lan­dy

Oksford sözlügi 2022-nji ýylyň adalgasyny saýlady. Ýylyň adalgasy hökmünde «Goblin mode» saýlandy. Bu adalga 318 müň 956 ses alypdyr — diýip, ntv.com.tr habar berýär.
SalamNews

Belarusda okamak isleýänler üçin uly mümkinçilik

Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmek isleýänlerden arzalar 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli kabul edilýär.
SalamNews

Dünýä halklarynyň milli tagamlarynyň sergisi Bitaraplyk baýramyna bagyşlandy

Ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda «Bitarap Türkmenistan — parahatçylygyň we dostlugyň mekany» atly dabaraly çäre geçirildi.
SalamNews