Şu gün
Aşgabat
21 °C
Ertir
Aşgabat
21 °C
Birigün
Aşgabat
21 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
21 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 25 ýaşady

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
tdei.edu.tm
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 25 ýaşady

Şu gün — 12-nji awgustda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň döredilenine 25 ýyl dolýar. Ol  Mary şäherindäki Ýokary tehniki kollejiň binýadynda Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň Karary bilen 1997-nji ýylyň 12-nji awgustynda döredildi.

Energetika ministrliginiň garamagyndaky pudaklaýyn ýokary okuw mekdebinde 4 fakultet we 13 kafedra hereket edýär. 2010-njy ýylyň 15-nji fewralynda institutyň dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze binalar toplumy ulanylmaga berildi. Ol 6 sany binalar toplumyndan ybaratdyr. Olar: administratiw-dolandyryş binasy, okuw binasy, tejribe binasy, sport zalynyň we naharhananyň binasy, hersi 250 orunlyk talyplara niýetlenen 2 sany umumy ýaşaýyş jaýy binalarydyr.

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 25 ýaşady

Institutyň okuw we tejribe binalary häzirki zaman interaktiw-multimedia, kompýuter tehnologiýalary, lingafon otaglary, öňdebaryjy okuw-tehniki enjamlary we abzallary, tehniki serişdeleri bilen üpjün edilendir. Umumy ýaşaýyş jaýlarynda talyplaryň ýaşamaklary, okamaklary we dynç almaklary üçin ähli amatlyklar we şertler bolup, olarda «Galkynyş», kompýuter, okalga, dynç alyş, gyzlar üçin tikinçilik otaglary bar.

Şeýle-de bularyň hatarynda döwrebap Tehniki serişdeler bölümi, kitaphana, ähli binalarda peýdalanmak mümkinçiligi bolan elektron kitaphana, internet otagy, okuw ussahanasy, 300 orunlyk dabaralar zaly, «Kuwwat» çeper höwesjeňler topary, talyplar sport kluby, sport meýdançalary aýtmak bolar.

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň edara-kärhanalary üçin zerur bolan energetika, senagat, maşyngurluşyk ugurlary boýunça dürli hünärdäki ýokary bilimli inženerler taýýarlanýar.

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 25 ýaşady

Häzirki wagta çenli ençeme hünärmenleri zähmet ýoluna ugradan Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň daşary ýurt ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyk edýändigini hem bellemek gerek.

Iň täze habarlar

30 müň ýyl mundan ozal ýaşan zenanyň ýüz keşbi dikeldildi

Braziliýaly alymlar 30 müň ýyl mundan ozal ýaşan zenanyň ýüz keşbini gaýtadan döretmegi başardylar.
SalamNews

Ildeşlerimiz Moskwada geçiriljek halkara hukuk bäsleşigine gatnaşarlar

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara hukugy kafedrasynyň mugallymy Wekil Wekilow hem-de uniwersitetiň halkara hukugy we halkara gatnaşyklary fakultetiniň talyplary Zöhre Geldyýewa, Döwlet Gurbanow, Nowruz Nurberdiýew Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçiriljek F.F.Martens adyndaky Halkara ynsanperwer hukugy bäsleşigine gatnaşmaga hukuk gazandylar.
SalamNews

XVI asyrda türkmençe ýazylan, dünýäde ýeke-täk nusgaly golýazmany «Dünýä hatyrasyna» hödürlemegiň mümkinçilikleri öwrenilýär

Ýakynda Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň paýtagty Amman şäherinde ÝUNESKO-nyň «Dünýä hatyrasy» Maksatnamasynyň çäginde halkara maslahat geçirildi.
SalamNews