Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Ildeşlerimiz Moskwada geçiriljek halkara hukuk bäsleşigine gatnaşarlar

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
Ildeşlerimiz Moskwada geçiriljek halkara hukuk bäsleşigine gatnaşarlar

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara hukugy kafedrasynyň mugallymy Wekil Wekilow hem-de uniwersitetiň halkara hukugy we halkara gatnaşyklary fakultetiniň talyplary Zöhre Geldyýewa, Döwlet Gurbanow, Nowruz Nurberdiýew Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçiriljek F.F.Martens adyndaky Halkara ynsanperwer hukugy bäsleşigine gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Ildeşlerimiz 3 — 7-nji oktýabrda geçiriljek halkara bäsleşige gatnaşmak üçin ýola düşdüler. Bäsleşik Halkara Gyzyl Haç jemgyýeti tarapyndan guralýar. Oňa birnäçe döwletiň uniwersitetleriniň hukuk fakultetleriniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşýarlar.

Biz hem bäsleşige gatnaşýan türkmen toparyna üstünlik arzuw edýäris.

Iň täze habarlar

2022-nji ýy­lyň adal­ga­sy­ saý­lan­dy

Oksford sözlügi 2022-nji ýylyň adalgasyny saýlady. Ýylyň adalgasy hökmünde «Goblin mode» saýlandy. Bu adalga 318 müň 956 ses alypdyr — diýip, ntv.com.tr habar berýär.
SalamNews

Belarusda okamak isleýänler üçin uly mümkinçilik

Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmek isleýänlerden arzalar 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli kabul edilýär.
SalamNews

Dünýä halklarynyň milli tagamlarynyň sergisi Bitaraplyk baýramyna bagyşlandy

Ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda «Bitarap Türkmenistan — parahatçylygyň we dostlugyň mekany» atly dabaraly çäre geçirildi.
SalamNews