Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Ildeşlerimiz Moskwada geçiriljek halkara hukuk bäsleşigine gatnaşarlar

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
Ildeşlerimiz Moskwada geçiriljek halkara hukuk bäsleşigine gatnaşarlar

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara hukugy kafedrasynyň mugallymy Wekil Wekilow hem-de uniwersitetiň halkara hukugy we halkara gatnaşyklary fakultetiniň talyplary Zöhre Geldyýewa, Döwlet Gurbanow, Nowruz Nurberdiýew Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçiriljek F.F.Martens adyndaky Halkara ynsanperwer hukugy bäsleşigine gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Ildeşlerimiz 3 — 7-nji oktýabrda geçiriljek halkara bäsleşige gatnaşmak üçin ýola düşdüler. Bäsleşik Halkara Gyzyl Haç jemgyýeti tarapyndan guralýar. Oňa birnäçe döwletiň uniwersitetleriniň hukuk fakultetleriniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşýarlar.

Biz hem bäsleşige gatnaşýan türkmen toparyna üstünlik arzuw edýäris.

Iň täze habarlar

Kazanda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bellendi

Oňa Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsuly Güýç Garaýew hem gatnaşdy
SalamNews

Talyp olimpiadalaryna gatnaşjaklar hasaba alnyp başlandy

Bäsleşik alty ugry — ykdysadyýet, ynsanperwer, häzirki zaman türkmen jemgyýeti, ýöriteleşdirilen iňlis, hytaý we italýan dilleri öz içine alýar.
SalamNews

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Halkara bilim boýunça Amerikan geňeşlikleri ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ýokary synp mekdep okuwçylary üçin «FLEX» maksatnamasynyň 2023-nji ýylda geçiriljek bäsleşiginiň rejesi barada habar berdi.
SalamNews