Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Ýurdumyzyň banklary «Talyp karzyny» hödürleýär

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
Ýurdumyzyň banklary «Talyp karzyny» hödürleýär

Ýurdumyzyň banklary ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde tölegli esasda bilim alýan talyplara maksatlaýyn «Talyp karzyny» hödürleýär.

Ýyllyk 5% bolan ýeňillikli karzlaryň möçberi okuwyň tölegine baglydyr. Olary almak üçin maşgala agzalarynyň zamunlygy we bilim ojagynyň resmi töleg hasapnamasynyň bolmagy talap edilýär. Töleg nagt däl görnüşinde okuw mekdebiniň hasabyna geçirilýär.

«Talyp karzyny» şu banklardan alyp bilersiňiz:

«Talyp karzyndan» peýdalanmak üçin banklaryň merkezi edarasyna ýa-da olaryň islendik welaýatdyr etrap-şäherlerdäki bank gulluklaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Iň täze habarlar

Soçi şäherinde okuw saparynda bolarlar

10 — 14-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde Maliýe monitoringi baradaky Federal gullugy tarapyndan geçiriljek Maliýe howpsuzlygy boýunça halkara olimpiada türkmen talyplarynyň 10-sy gatnaşar.
SalamNews

30 müň ýyl mundan ozal ýaşan zenanyň ýüz keşbi dikeldildi

Braziliýaly alymlar 30 müň ýyl mundan ozal ýaşan zenanyň ýüz keşbini gaýtadan döretmegi başardylar.
SalamNews

Ildeşlerimiz Moskwada geçiriljek halkara hukuk bäsleşigine gatnaşarlar

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara hukugy kafedrasynyň mugallymy Wekil Wekilow hem-de uniwersitetiň halkara hukugy we halkara gatnaşyklary fakultetiniň talyplary Zöhre Geldyýewa, Döwlet Gurbanow, Nowruz Nurberdiýew Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçiriljek F.F.Martens adyndaky Halkara ynsanperwer hukugy bäsleşigine gatnaşmaga hukuk gazandylar.
SalamNews