Şu gün
Aşgabat
20.6 °C
Ertir
Aşgabat
23.0 °C
Birigün
Aşgabat
22.0 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
20.6 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Mekdep okuwçylarynyň arasynda robot tehnikasy boýunça bäsleşik geçirildi

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim

Şu gün Aşgabat şäherindäki 97-nji ýöriteleşdirilen orta mekdepde okuwçylaryň arasynda robot tehnikasy boýunça bäsleşik geçirildi. Oňa paýtagtymyzyň orta mekdeplerinde bilim alýan okuwçylaryň 200-e golaýy öz ýasan robot tehnikalary bilen gatnaşdylar.

Robot tehnologiýalarynyň bäsleşigi 4 ugurda geçirilip, onuň birinji ugry okuwçylaryň ýasan robot maşynlarynyň ýaryşydyr. Ikinji ugurda okuwçylaryň ýasan robotlarynyň çyzgyny yzarlap, takyk we çalt hereketlenip bilşine baha berildi. Tehnologiýa şüweleňiniň üçünji ugry «Auto Sumo» görnüşinde geçirilip, onda awtomatik usulda öz-özüni dolandyryp bilýän robotlaryň takyk hereketine baha berildi. Ýaryşyň dördünji ugry «Mars Rover» diýlip atlandyrylyp, onda okuwçylaryň robotlary has päsgelçilikli ýolda hereketlendirip we dolandyryp bilişlerine seredildi.

Paýtagtymyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen robot tehnologiýalary boýunça bäsleşigiň dowamynda okuwçylaryň döreden we oýlap tapan zatlary bilen tanyşdyrýan ýörite sergi hem guraldy. Tehnologiýa şüweleňi aýratyn köp adamly bolup, oňa mekdep okuwçylary, ene-atalar, mugallymlar we dürli ýaşdaky myhmanlar geldiler. Mekdep okuwçylarynyň arasynda döwrebap tehnikalara bolan gyzyklanmany has-da artdyran döredijilik bäsleşiginiň ahyrynda, ýeňijilere we oňa gatnaşyjylara ýörite taýýarlanan sowgatlar gowşuryldy.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň orta mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary geçirildi

25-nji maýda Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň uçurymlary üçin soňky jaň kakyldy. Watanymyzyň ähli künjeklerinde belent maksatlara ýetmäge ruhlanan ýaş oglan-gyzlaryň on müňlerçesiniň durmuşyndaky ýatdan çykmajak waka — okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan baýramçylyk çäreleri geçirildi.
SalamNews

«Ýylyň talyby — 2022» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Şu gün — 25-nji maýda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň talyby» döwlet bilim bäsleşigi jemlendi.
SalamNews

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda Halkara açyk internet olimpiadasy geçirildi

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda inženerçilik ylmynyň esasy dersleriniň biri bolan materiallaryň garşylygy dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiadasy geçirildi.
SalamNews