Sazlamalar

Diller

TM

TOPH taslamasynyň howpsuzlygy üçin ähli mümkin bolan çäreler görler

SalamNews
Ykdysadyýet / Ýangyç-energetika
TOPH taslamasynyň howpsuzlygy üçin ähli mümkin bolan çäreler görler

Owganystanyň Içeri işler ministrliginiň Jemgyýetçilik howpsuzlygy departamentiniň direktory Mawlawi Hamas Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan taslamasynyň owgan halky üçin örän wajypdygyny, onuň howpsuzlygy üçin ähli mümkin bolan çäreleriň görüljekdigini mälim etdi. Bu barada «Interfax» habarlar agentligi mälim edýär.

Owganystanyň hökümetiniň mälim etmegine görä, owgan tarapy zerur bolan ýagdaýynda taslamanyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýörite güýçleriň döredilmegine taýýardyr. Ýurtda döredilen doly howpsuzlyk ýagdaýlary häzirki wagtda taslamany durmuşa geçirmäge uly mümkinçilikleri döredýär.

Sebit döwletleriniň ykdysadyýeti üçin bähbitli bolan taslamany durmuşa geçirmek başlangyçlary geçen asyryň ahyrlaryndan bäri öňe sürlüp gelinýär. 4 ýurduň çäginden geçjek bu gazgeçiriji taslama Türkmenistanyň iň iri «Galkynyş» gaz käninden ýylda 33 milliard kub metr tebigy gazy Owganystanyň Gerat we Kandagar, Pakistanyň Kwetta we Multan sebitleriniň üsti bilen Hindistanyň günbataryndaky Fazilka şäherine turbageçirijiler arkaly ibermek göz öňünde tutulýar. Jemi uzynlygy 1814 kilometre barabar boljak bu taslamanyň 207 kilometri Türkmenistanyň, 774 kilometri Owganystanyň, 826 kilometri hem Pakistanyň çäginden geçer.

Iň täze habarlar

Tatarystan Respublikasy 1,24 million dollarlyk azyk önümlerini Türkmenistana eksport etdi

27-nji ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Oba hojalygy we azyk önümçiligi ministrliginde Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly Güýç Garaýew bilen gepleşikler geçirildi.
SalamNews

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda çykaran buýrugy esasynda Ýolagçy otlularyna elektron biletleri internet ulgamy arkaly (onlaýn) resmileşdirmegiň Tertibi tassyklandy.
SalamNews

Türkmenistan üçin Astrahanda 1 million tonnalyk ýük dolanyşykly konteýner terminaly gurlar

Hazar deňziniň rus kenarynda — Astrahan oblastynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmegiň çäginde ýyllyk kuwwaty 1 million tonna barabar bolan konteýner terminaly gurlar.
SalamNews