Sazlamalar

Diller

TM

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat bilen Bangkogyň arasyndaky howa gatnawlaryny täzeden ýola goýýar

SalamNews
Ykdysadyýet / Ulag-kommunikasiýa
«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat bilen Bangkogyň arasyndaky howa gatnawlaryny täzeden ýola goýýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň maglumat bölüminden gelip gowşan habarda Türkmenistanyň paýtagty bilen ekzotik şäher bolan Bangkogyň arasyndaky yzygiderli ýolagçy howa gatnawlarynyň şu ýylyň 22-nji dekabryndan gaýtadan başlanýandygy aýdylýar.

Gatnawlar her hepdäniň anna we şenbe günleri amala aşyrylar. Bu waka COVID-19 pandemiýasy sebäpli dörän uzak möhletli çäklendirmelerden soň halkara howa aragatnaşygynyň täzeden başlamagynda möhüm ädim boldy.

Aşgabat bilen Bangkok aralygyndaky uçuşlaryň täzeden başlanmagy syýahatçylarda, işewürlerde, baý medeniýeti hem-de taryhy bolan Tailand bilen tanyşmak isleýänlerde uly gyzyklanma döreder.

Uçuşlaryň ýola goýulmagy Türkmenistan bilen Tailandyň arasynda syýahatçylygy we işewür gatnaşyklary berkitmäge ýardam eder we iki döwletiň hem ykdysadyýetiniň ösüşine täsirini ýetirer.

Bu uçuşlar üçin bron etmegiň şertleri we petekleriň elýeterliligi ýakyn wagtda ildeşlerimize ýetiriler.

Iň täze habarlar

«Demirýollary» AGPJ halkara ugurlary boýunça ýükleme we düşürme hyzmatlaryny hödürleýär

«Demirýollary» AGPJ-niň 20-nji şahamçasyna degişli bolan ýük howlulary halkara ulaglar boýunça ýurdumyzdan geçýän gatnawlardaky import, eksport hem-de üstaşyr ýükleri ýükleme we düşürme işlerini amala aşyrýar.
SalamNews

Türkmenistan «Arterail» kompaniýasyna demirýol infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamasyny hödürledi

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşmak üçin Fransiýanyň «Arterail» kompaniýasynyň wekiliýetini Aşgabada çagyrandygyny habar berdi.
SalamNews

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda gözelligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleriň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, atçylyk pudagyny ösdürmek, atlary ösdürip ýetişdirmek, olaryň baş sanyny artdyrmak üçin ähli zerur çäreler durmuşa geçirilýär.
SalamNews